Formát publikace pro konferenci Informatika XXIII/2010

Obecné informace o příspěvku 

Příspěvek v černobílém provedení (také platí pro případné a jen zcela nezbytné obrázky a grafy) v rozsahu cca 4—6 stran (velikost písma 12 bodů, řádkování 1,5) se odevzdává v den zahájení semináře. Přispěvek je možno ještě v dalším týdnu po ukončení semináře poslat na adresu xdevatov@node.mendelu.cz . Na později zaslané příspěvky nebude brán zřetel.

Rozšířený abstrakt v rozsahu dvou stran

Rozšířený abstrakt v rozsahu max. 2 strany (pro tištěný sborník) zpracujte podle vytvořené šablony - viz šablona. Abstrakt zasilejte na adresu xdevatov@node.mendelu.cz

Rozšířený abstrakt musí obsahovat na první straně:

  • název příspěvku v české a anglické verzi,
  • autor příspěvku (maximálně dva autoři, jinak Hlavní Autor a kol.),
  • klíčová slova v české a anglické verzi,
  • vlastní abstrakt v české verzi ve třech odstavcích (minimálně 1000 a maximálně 1400 znaků):
    1. odstavec: výchozí stav a citace (odkazy) na zdroje, ze kterých je čerpáno,
    2. odstavec: cíl příspěvku, použité metody a způsob řešení,
    3. odstavec: dosažené výsledky.

Na druhé straně bude abstrakt obsahovat svou anglickou verzi (doslovný překlad českého originálu) a seznam použitých zdrojů (literatura, vhodné také čerpat z příspěvků účastníků v minulých ročnících).