Program konference

Pondělí, 18. ledna 2010

Jednání řídí doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., PEF Mendelova univerzita v Brně

14.00-14.15 Motyčka, A.: Zahájení konference (PEF Mendelova univerzita v Brně)

14.15-14.30 Klimeš, C.: Vědecká škola soft computingu (PřF OU Ostrava)

14.30-14.45 Zbořil, F.: Zapojení studentů do výzkumu (FIT VUT v Brně)

14.45-15.00 Rohlíková, L.: Výuka na VŠ a didaktický konstruktivismus (UCV ZČU Plzeň)

15.00-15.15 Rozehnal, P.: Systém vzdělávání pro zaměstnance (EF VŠB-TU Ostrava)

15.15-15.30 Toman, P.: Paralelismus výuky CZ a EN (PEF ČZU Praha)

15.30-15.45 Gavalcová, T.: Výuka matematiky pro informatiky (FIM UHK)

15.45-16.15 Přestávka, občerstvení

Jednání řídí doc. RNDr. František Koliba, CSc., OPF Slezská univerzita v Opavě

16.15-16.30 Brechlerová, D: Logické myšlení dnešních absolventů SŠ (PEF ČZU Praha)

16.30-16.45 Nedomová, L.: Průzkum studijních předpokladů (FIS VŠE Praha)

16.45-17.00 Sysel, M.: Změny ve studijním programu Inženýrská informatika (FAI UTB Zlín)

17.00-17.15 Antlová, K.: SOM a studijní obor MI (EF TUL v Liberci)

17.15-17.30 Hrubý, M.: Zákon o ochraně os. údajů a vzdělávání (UO Brno)

17.30-17.45 Richta, K.: Modelem řízený vývoj (MFF UK Praha)

17.45-18.00 Pecinovský, R.: Podpůrný program pro přípravu demonstračních aplikací (VSE Praha)

18.15-19.00 Večeře

19.30 Kulturní večer spojený s ochutnávkou vín

 

Úterý 19. ledna 2010

7.30-8.30 Snídaně

Jednání řídí doc. Ing. Pavel Petr, CSc., FES Univerzita Pardubice

09.00-09.15 Šilerová, E.: Zařazení IS ve studijních plánech (PEF ČZU Praha)

09.15-09.30 Janáková, M.: Databázové systémy pro podporu rozhodování (OPF SLU Opava)

09.30-09.45 Janech, J.: DSM nástroj UML .FRI vo výučbe (KST Univerzita Žilina)

09.45-10.00 Panuš, J.: Výuka předmětu Základy algoritmizace (UPCE Pardubice)

10.00-10.15 Pavlíčková, J.: Diverzifikace výuky v úvodu programování (FIS VŠE Praha)

10.15-10.30 Havlíček, Z.: Případové studie v předmětu ICT (PEF ČZU Praha)

10.30-11.00 Přestávka, občerstvení

Sekce ,,Technologie zpracování dat a znalostí“ (běží paralelně se sekcí ,,eLearning“)

Sekci řídí doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., PEF ČZU v Praze

11.00-11.15 Myslín, J.: Využití analogií při výuce OOP (FJFI ČVUT Praha)

11.15-11.30 Sadloň, L.: Prvé skusenosti s Object First (FRI Univerzita Žilina)

11.30-11.45 Merunka, V.: První zkušenosti s využitím EyEDB ve výuce (PEF ČZU Praha)

11.45-12.00 Žižka, J.: Moderní směry v dolování dat a objevování znalostí (Mendelu Brno)

12.00-12.15 Brožek, J.: Zkušenosti s výukou Datové a znalostní modelování (PEF ČZU Praha)

12.15-12.30 Gregar, T.: Fresnel Editor – vizualizace znalostí (FI Masarykova univerzita)

12.30-12.45 Petr, P.: Zkušenosti s výukou předmětu Data Mining (UPCE Pardubice)

12.45-13.00 Zoubek, L: Využití MATLAB ve výuce dolování znalostí (OSU Ostrava) 

Sekce ,,eLearning“ (běží paralelně se sekcí ,,Technologie zpracování dat a znalostí“)

Sekci řídí doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D., FIM UHK v Hradci Králové

11.00-11.15 Nižnanský, B.: eLearning a IKT ako problem odborovej didaktiky (KU Ružomberok)

11.15-11.30 Poulová, P.: České univerzity a LMS (FIM UHK Hradec Králové)

11.30-11.45 Pitner, T.: E-lerning 2.0 (FI Masarykova univerzita)

11.45-11.57 Koliba, F.: SLU v Opavě a eLearning

11.57-12.09 Smrčka, F.: eLearning na VŠP v Jihlavě (VŠP Jihlava)

12.09-12.21 Hřebejková, J.: Využití Moodle v předmětu IS (PEF ČZU Praha)

12.21-12.33 Remeš, R.: Multimediální opora MI v AJ (EF JCU České Budějovice)

12.33-12.45 Nagyová, I.: Kombinovaná výuka základů programování (PeF OU Ostrava)

12.45-13.00 Ostrava comp.: SW podpora procesního řízení (EkF VŠB-TU Ostrava (K+M+P))

13.00-14.00 Oběd

15.00-18.00 Lázně Luhačovice a jejich léčivé prameny

18.30 Večeře formou rautu s pokračujícím neformálním jednáním

 

Středa, 20. ledna 2010

7.30-8.30 Snídaně 

Jednání řídí doc. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc., FSI Vysoké učení technické v Brně

09.00-09.15 Štencl, M.: Webový simulátor neuronových sítí (PEF MendelU Brno)

09.15-09.30 Adámek, M.: Sociální sítě jako informační technologie (FIM UHK)

09.30-09.45 Zejda, D.: Trust formation in … (FIM UHK Hradec Králové)

09.45-10.00 Gangur, M.: Simulační systém trhu (FEK ZČU Plzeň)

10.00-10.15 Kukla, R.: Průmyslové lehce členitelné systémy (AF Mendelu Brno)

10.15-10.30 Komárková, J.: Implementace dalších GIT do výuky (FES UPCE)

10.30-10.45 Machalová, J.: Předmět GIT v cestovním ruchu (PEF Mendelu Brno) 

10.45-11.10 Přestávka, občerstvení 

Jednání řídí doc. Ing. Jiří Rybička, Dr., PEF Mendelova univerzita v Brně

11.10-11.20 Dařena, F.: Výuka předmětu Systémové inženýrství (PEF Mendelova univerzita v Brně)

11.20-11.30 Dvořák, J.: Výuka předmětu Elektronický obchod (PF VUT Brno)

11.30-11.40 Menčlová, E.: Business Inteligence (EkF VŠB-TU Ostrava)

11.40-11.50 Němec, R.: Master Data Management a efekt. řízení (EkF VŠB-TU Ostrava)

11.50-12.00 Oujezdský, A.: Využití GNU Octave u multimediálních dat (OSU Ostrava)

12.00-12.10 Fejfar, J.: Použití GNU Octave a Matlab při výuce UI (PEF Mendelu v Brně)

12.10-12.20 Krajčík, V.: PAPRIS jako metodika procesního řízení (VŠP Ostrava)

12.20-12.30 Novák, V.: Zkušenosti se SUN Certified Java Programmer (VŠB-TU Ostrava)

12.30-12.40 Mikulecký, P.: Inovace doktorského studia SII na UHK (FIM UHK)

12.40-12.50 Vrana, I.: Nové treny v doktorském studiu SII (PEF ČZU v Praze)

12.50-13.00 Motyčka, A.: Doktorské studium SII po deseti létech (PEF Mendelu v Brně)

13.00-13.00 Motyčka, A.: Zakončení konference 

13.00 Závěrečný společný oběd

 

Pozn.: Změna v programu vyhrazena. Registrované a dosud nezařazené příspěvky budou do programu zařazovány dle dohody s jejich autory. Časový limit příspěvku (15 nebo 10 minut) nelze překročit a obsahuje i cca 2` prostoru pro případný dotaz/odpověď.