Znalostní technologie – proč a jak?

Knowledge-based Technologies – Why and How?

Peter Mikulecký∗ , Kamila Olševičovᇠ, Daniela Ponce§

Abstrakt

Od roku 1993 se na FIM UHK podařilo vybudovat skupinu předmětů Znalostní technologie (ZT), které navštěvují studenti programů Aplikovaná informatika a Informační management v průběhu třetího a čtvrtého ročníku. V příspěvku stručně mapujeme vývoj, přibližujeme současný stav výuky předmětů a naznačujeme další možné směřování.
V letech 1997–2006 byl v předmětu ZT1 vykládán úvod do umělé inteligence a v předmětu ZT2 byla přednášena problematika expertních systémů. Při cvičeních studenti programovali v pravidlovém prostředí CLIPS. V návaznosti na pro jekt katedry informačních technologií FIM, věnovaný použití znalostních technologií při řízení ve vodním hospodářství, studenti kupříkladu řešili praktickou úlohu nastavení optimálního odtoku vody z vodní nádrže za použití reálných dat. Předmět ZT3 byl zaměřen na úvod do managementu znalostí a stal se odrazovým můstkem pro zá jemce o doktorské studium na FIM. Volitelný předmět ZT4 byl věnován výpočetní inteligenci, zejména fuzzy logice a neuronovým sítím.
Od roku 2006–2007 probíhá aktualizace předmětů. Úvod do UI je nahrazen výkladem ontologického modelování a problematiky sémantického webu. Na cvičeních studenti vytvářejí ontologie problémových domén a poté tvoří webovou aplikaci, vycházející z ontologie. V předmětech ZT3 a ZT4 jsou vykládány multiagentové systémy (koncepty agent a emergence, princip reaktivity, témata související s konstrukcí racionálních agentů, aplikace agentů), při cvičeních studenti programují v NetLogu. V dalších letech hodláme propo jit výuku předmětů ZT1–ZT4 tak, aby si studenti mohli postupně vytvořit ontologii domény a tu pak využít v multiagentové aplikaci. Navazující volitelné předměty Výpočetní inteligence 1 a 2 budou orientovány na využití fuzzy, evolučních a neuronových přístupů.

Klíčová slova

Znalostní technologie, znalostní systémy, výuka.

Abstract

Since 1993 we have managed to set up a group of sub jects called Knowledge-based technologies (ZT) that are offered to third- and fourth-year-students of Applied Informatics and Information at Faculty of Information and Management of University of Hradec Králové (FIM UHK). In this paper we briefly map the evolution and current state of teaching of these sub jects and we also indicate possible enhancements.
In years 1997–2006 the sub ject ZT1 covered introduction to artificial intelligence and the sub ject ZT2 was focused on expert systems. Laboratory sessions were aimed at variable scale problems solution by programming in rule-based system CLIPS including e.g. practical real data-based problem related to optimal water outlet setting for water reservoir which was a partial problem of a research pro ject on application of knowledge-based technologies for water management solved by Department of information technologies FIM. The sub ject ZT3 was meant as introduction to knowledge management and it served as starting point for those interested in postgraduate studies at FIM. The optional sub ject ZT4 dealt with computing intelligence, in particular fuzzy logic and neural networks.
In 2006–2007 sub jects update was started. Introduction to artificial intelligence was replaced by ontological modelling and semantic web topics. Laboratory sessions are aimed at ontology creation for problem domains followed by ontology-based web application development. The sub jects ZT3 and ZT4 cover multi-agent systems (agent and emergence concepts, reactivity principle, topics related to construction of rational agents, applications of agents), laboratory sessions include programming in NetLogo. In the following years, we intend to interconnect the instruction of ZT1–ZT4 subjects to allow students to develop ontology of a domain and to use the ontology in multi-agent application. The follow-up optional sub jects Computational intelligence 1 and 2 will be oriented on application of fuzzy, evolutional and neuronal approaches.

Keywords

Knowledge-based technologies, knowledge-based systems, education.

 


∗ Prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph. D., e-mail: peter.mikulecky@uhk.cz, katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, ČR, tel. +420-493 33 12 07.
‡ Mgr. Kamila Olševičová, Ph. D., e-mail: kamila.olsevicova@uhk.cz, katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, ČR, tel. +420-493 33 12 25.
§ Mgr. Daniela Ponce, Ph. D., e-mail: daniela.ponce@uhk.cz, katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, ČR, tel. +420-493 33 12 25.

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf70.34 KB
abstrakt.pdf69.42 KB
prezentace.pdf68 KB