Zkušenosti s LMS eDoceo a LMS Moodle

Experience with LMS EDoceo and LMS Moodle

Eva Jablonská∗ , Hana Rysová‡

Abstrakt

Na katedře informačních technologií PEF ČZU v Praze se od akademického roku 2006/07 začal pro potřeby výuky využívat kromě LMS eDoceo také LMS Moodle. Cílem článku je popsat dosavadní využití LMS eDoceo a LMS Moodle jako prostředí pro prezenční studium, pro testování znalostí studentů při zkoušce v předmětech Informatika I a II a pro tvorbu a převod e-learningových kurzů z prostředí LMS eDoceo do LMS Moodle.
Pro přístup do kurzu je možné nastavit různé klíče (hesla) při prvním přihlášení pro různé studijní skupiny – Moodle pak automaticky zařadí studenty podle klíče do jednotlivých skupin. Do LMS Moodle jsou z LMS eDoceo převáděny také testy, používané v rámci zkoušky v předmětech Informatika I a II. V LMS eDoceo se pro testování využíva jí tzv. plovoucí licence. V LMS eDoceo se heslo nastavuje pro každého uživatele. LMS Moodle umožňuje zadávat a měnit heslo před každým spuštěním testu a umožňuje spustit test jen ve vybrané učebně pouze v zadaném časovém rozmezí. Převést strukturu kurzu z LMS eDoceo do prostředí Moodle nečinilo velké potíže. Stačilo pouze zkopírovat obsah již hotových HTML souborů ze složky resources do LMS Moodle. Relativní odkazy na obrázky bylo třeba upravit na absolutní.

Klíčová slova

LMS, eDoceo, Moodle, e-learning.

Abstract

Except for LMS eDoceo, LMS Moodle has been used for the e-learning at the Department of Information Technologies of the Faculty of Economics and Management of the Czech University of Life Sciences (CULS) in Prague since the academical year 2006/2007. The aim of this paper is to describe the history of using LMS eDoceo and LMS Moodle as an environment for full time study, for testing students knowledge within the exam in the subjects Informatics I and Informatics II and for creation and conversion of e-learning courses from the environment eDoceo to the environment Moodle.
It is possible to set various keys (passwords) for the various study groups for the first login to the course – Moodle then automatically identify the students according to the key to the various groups. Also the tests used for examination in the sub jects Informatics I and Informatics II, are translated from LMS eDoceo to LMS Moodle. So-called flouting licence is used for the testing in the LMS eDoceo. The password must be set for each user in LMS eDoceo. In LMS Moodle is possible to set and change the password before each start of the test and it is possible to start the test in a chosen classroom and in a given period of time. It was not very diffcult to transfer the structure of the course from LMS eDoceo to the LMS Moodle. It was enough to copy the content HTML files from the folder resources in LMS eDoceo to LMS Moodle. It was necessary to change the relative reference of the pictures to the absolute URL.

Keywords

LMS, eDoceo, Moodle, e-learning.

Literatura

  1. eDoceo. 2008 [cit. 2008-01-18]. Dostupné na: www.edoceo.cz.
  2. eDoceo. 2008 [cit. 2008-01-18]. Dostupné na: lms.pef.czu.cz.
  3. Moodle. 2008 [cit. 2008-01-18]. Dostupné na: https://moodle.czu.cz.

 


∗ RNDr. Eva Jablonská, CSc., e-mail: jablonska@pef.czu.cz, katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, ČR, tel. +420-224 38 22 78
‡ Ing. Hana Rysová, e-mail: rysova@pef.czu.cz, katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, ČR, tel. +420-224 38 28 61.

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf202.7 KB
abstrakt.pdf67.39 KB