Zkušenosti s výukou předmětu Animace a geoprostor

Teaching of Animation and Geospace Course

Jana Andrýsková*, David Procházka**, Jitka Machalová***

Abstrakt

 Na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně mají studenti možnost díky velkému množství volných kreditů na volitelné předměty se profilovat specifickým směrem. V současnosti si studenti vybírají volitelné předměty napříč fakultami v souladu s návaznostmi.

Příspěvek shrnuje dvouleté zkušenosti s výukou předmětu Animace a geoprostor na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (MZLU). Zaměřuje se na možnosti rozšíření výuky geografických informačních technologií a počítačové grafiky a způsoby důsledného propojení oblastí 2D počítačové grafiky, 3D modelování, animace a geografických informačních systémů. Díky své koncepci je tento předmět ojedinělý nejen na MZLU v Brně, ale také v rámci všech vysokých škol v České republice.

 Nosnou myšlenkou předmětu je naučit studenty modelovat fotorealistické scény ve speciálních 3D grafických aplikacích, kompilovat vyrenderované statické snímky do souboru s animací, modelovat reálné geografické problémy pomocí nástrojů GIS a CAD/CAM nástrojů. V průběhu semestru a v rámci projektů se tak studenti seznamují s pokročilými technikami 3D modelování, s možnostmi nízkoúrovňové animace, řeší problémy, jak pomocí GPS a existujících geodat zaměřit a namodelovat reálný terén a umístit do něj budovy vytvořené pomocí různých 3D studií.  V závěrečné kapitole autoři příspěvku prezentují další možnosti vývoje předmětu, konkrétně ucelený koncept studentských projektů úzce propojený s plánováním a vizualizací rozvoje oblasti podle skutečných územních plánů. Do vizualizace 3D objektů a analýzy pomocí GIS nástrojů budou zapojeni všichni studenti, čímž vznikne v rámci předmětu komplexní a ojedinělé řešení, které bude využitelné v reálné praxi.

Klíčová slova

GIS, animace, modelování, Rhinoceros 3D, ArcView, 3D Analyst, Google SketchUp, Spatial Analyst

Abstract
This article summarises experiences with teaching of the course Animation and geospace on Faculty of Business and Economics Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno (MUAF). Goal of this course is to extend education of geographical information technologies and computer graphics and interconnect areas of 2D computer graphics, 3D modeling, animation and geographical information technologies. Thanks to this concept is course unique within MUAF, and also within all universities in Czech Republic.
Basic idea of the course is to teach students how to create photo realistic scenes in special 3D applications, compile generated static images into animations, to model real geographical problems with GIS and CAD/CAM tools. During the course students are familiarised with advanced techniques of 3D modeling, with low level animation, how to model real terrain with existing data and GPS measurements and how to add in these models building created in different 3D studios.
In the last chapter possibilities of further development of this course are presented. In the concrete, there is presented a concept of interconnecting student pro jects with real municipal development plans.
Key words
GIS, animation, modeling, Rhinoceros 3D, ArcView, 3D Analyst, Google SketchUp, Spatial Analyst

 Literatura

  1. Andrýsková, J., Chalupová, N. Počítačová grafika po dvou letech na PEF MZLU v Brně. In Informatika XX/2007. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2007, s. 23–24.(ISBN 978-80-7302-134-4.)
  2. Geografické informační systémy. 2008 [cit. 2008-01-14]. Elektronická opora pro předměty z oblasti GIT. Dostupné na: http://is.mendelu.cz/eknihovna.
  3. Indica. 2008 [cit. 2008-01-14]. Portál předmětů převážně s tematikou GIT. Dostupné na: http://indica.mendelu.cz.
  4. MZLU v Brně. Prohlídka studijních programů – Zobrazení plánu studia. 2008 [cit. 2008-01-14]. Doporučený studijní plán oboru Automatizace řízení a informatika. Dostupné na: http://url.mendelu.cz/ari.

 


* Ing. Mgr. Jana Andrýsková, Ph.D., e-mail: andryskova@pef.mendelu.cz, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420 545 132 243
* Ing. David Procházka, e-mail: prochazka@pef.mendelu.cz, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420 545 132 240
* Mgr. Jitka Machalová, Ph.D., e-mail: machalov@mendelu.cz, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420 545 132 225

<< zpět na sborník