Životnost jako rizikový faktor e-learningových on-line aplikací

Risk Factors of a LMS Lifetime

Filip Rubáček∗ , Eva Milková‡

Abstrakt

Článek se zabývá životností e-learningových on-line aplikací. Životnost je rizikovým faktorem používání aplikací, přesto je v e-learningu toto riziko neprávem přehlíženo. Konec životnosti e-learningových aplikací přitom může v budoucnu přinést nepříjemné komplikace.
Cílem článku je upozornění na rizika plynoucí z rychlého vývo je IT technologií, které ma jí vliv na životnost e-learningových on-line aplikací. Zaměříme se na možné rizikové scénáře a srovnání rizik u komerčních a Open Source aplikací a možnost minimalizace těchto rizik. Jednu konkrétní instalaci e-learningové aplikace s již hotovými kurzy budeme v textu označovat jako e-learningový komplex. Komplex obsahuje nejen informace, ale v každém dobrém kurzu je ukryto i workflow a pedagogické know-how. Ztrátu komplexu považujeme za primární riziko při ukončení životnosti e-learningového systému.
Optimální řešení tohoto problému dle autorů neexistuje. Ideální by bylo definování standardů pro e-learningové aplikace, které by jasně definovaly jakým způsobem se da jí jednotlivé části komplexů exportovat a importovat, což by za jistilo přenositelnost komplexu. Díky velkým rozdílům v nástro jích jednotlivých e-learningových aplikací dnes standardy definovat nelze. Proto autoři v článku navrhují několik základních pravidel pro minimalizaci rizika.

Klíčová slova

E-learningová aplikace, životnost, rizikové faktory, export, e-learningový komplex.

Abstract

The main goal of the paper is the caution about risks resulting from the rapid IT technology development, which influence lifetime of e-learning’s on-line application. Now we focus on possible risk scenarios and comparison of the diversification by commercial and Open Source application. We are going to indicate one concrete installation of e-learning’s application with already completed courses, in text as e-learning’s complex. The complex contains not only information, but in every good course is covered also workflow and education know-how. The loss of complex we consider as a primary hazard with termination of the lifetime of e-learning’s system.
In compliance with authors optimal solution of this problem does not exist. It would be perfect if we can define standards for e-learning’s application, which will define how we can export and import individual parts of complex. Today we cannot define standards thanks to the large differences of the implements of the several e-learning’s application. Thats why the authors propose number of basic rules for minimalisation the hazard.

Keywords

E-learning’s application, lifetime, risk factors, export, e-learning’s complex.

Literatura

  1. Moodle. Oficiální dokumentace aplikace. Dostupné na: http://docs.moodle.org/.
  2. Poulová, P. Porovnání dostupných VLE. In Vedecký seminár Divai 2004. 1. vyd. Nitra : KI FVP UKF, 2004. (ISBN 80-8050-691-4.)
  3. Vrana, I. Videozáznam zvané přednášky na konferenci eLearning 2007. 2007. Hradec Králové. Dostupné na: http://fim.uhk.cz/elearning/video2007/.

 


∗ Mgr. Filip Rubáček, e-mail: filip.rubacek@uhk.cz, katedra informatiky a kvantitativních metod, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Náměstí Svobody 2/331, 613 00 Hradec Králové, ČR, tel. +420-493 33 12 30
‡ Doc. RNDr. Eva Milková, Ph. D., e-mail: eva.milkova@uhk.cz, katedra informatiky a kvantitativních metod, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Náměstí Svobody 2/331, 613 00 Hradec Králové, ČR, tel. +420-493 33 12 35

PřílohaVelikost
článek.pdf51.56 KB
abstrakt.pdf81.18 KB
prezentace.pdf43.57 KB