Zavedení předmětu Typografie a publikování na FIT VUT v Brně

Introducing a New Course Typography and Publishing at FIT VUT

Bohuslav Křena∗

Abstrakt

V akademickém roce 2005/2006 byl na FIT VUT v Brně zaveden nový předmět Typografie a publikování. Předmět sleduje dva cíle. Obecným cílem je seznámit studenty s typografickými po jmy, principy a zásadami, které studenti využijí, ať už si pro sazbu dokumentů vyberou libovolný nástroj.
Praktickým cílem je naučit studenty používat systém LATEX, jehož zvládnutí není bez pomoci zkušenějších kolegů triviální.
Předmět je zařazen jako volitelný v bakalářském studijním programu Informační technologie, je uzavřen klasifikovaným zápočtem a studenti za jeho úspěšné absolvování získa jí čtyři kredity. Předmět sto jí na dvou nosných pilířích – šesti přednáškách (dvakrát 50 minut jedna) a pěti pro jektech, v rámci kterých si studenti osvo jí látku probranou na přednáškách. V průběhu semestru mohou studenti získat až 70 bodů za projekty a 30 bodů za závěrečný test. Pro podporu přednášek i pro další rozšiřování získaných znalostí ma jí studenti ve fakultní knihovně k dispozici následující literaturu: Hanáček, 1996; Kopka, 2003; Mittelbach, 2004; Rybička, 1999, 2003.

Klíčová slova

Nový předmět, typografie a publikování, sazba, LATEX.

Abstract

A new course Typography and publishing was introduced at FIT BUT in the academic year 2005/2006. The course has two aims:
(1) to introduce students to typography (i.e. to terminology, principles, and common rules) that is useful regardless which tool is used for typesetting and (2) to make students familiar with the typesetting system LATEX.
The course is facultative for the bachelor’s degree study programme Information technology. The course has two crucial parts – six lectures
(100 minutes each) and five pro jects for practicing the sub ject matters. The students can obtain up to 70 points from pro jects and up to 30 points from the final test. Students are evaluated by the standard scale and successful students (i.e., those with 50 or more points in total) obtain 4 credits. The course is supported by the following books available for students in the faculty’s library: Hanáček, 1996; Kopka, 2003; Mittelbach, 2004; Rybička, 1999, 2003.

Keywords

New course, typography and publishing, typesetting, LATEX.

Literatura

  1. Hanáček, P. a kol. Jak publikovat na počítači. 1. vyd. Veletiny : Science, 1996. 216 s. ISBN 80-901475-77.
  2. Kopka, H., Daly, P. Guide to LaTeX. 1. vyd. Boston : Addison-Wesley, 2003. 624 s. ISBN 0321173856.
  3. Mittelbach, F. a kol. LaTeX Companion. 1. vyd. Boston : Addison-Wesley, 2004. 1120 s. ISBN 0201362996.
  4. Rybička, J. LaTeX pro začátečníky. 2. vyd. Brno : Konvo j, 1999. 192 s. ISBN 80-85615-74-6.
  5. Rybička, J. LaTeX pro začátečníky. 3. vyd. Brno : Konvo j, 2003. 240 s. ISBN 80-7302-049-1.

 


∗ Ing. Bohuslav Křena, Ph. D., e-mail: krena@fit.vutbr.cz, ústav inteligentních systémů, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, ČR, tel. +420-541 14 12 33.

<< zpět na sborník
 

PřílohaVelikost
článek.pdf64.36 KB
abstrakt.pdf85.93 KB
prezentace.pdf30.49 KB