Výuka softwarového inženýrství na OAMK Oulu ve Finsku

Software Engineering Course at OAMK Oulu, Finland

Magdalena Raszková∗

Abstrakt

Příspěvek popisuje obsah a metody výuky předmětu Softwarové inženýrství na Oulu University of Applied Sciences (OAMK) ve Finsku, kde autorka absolvovala zahraniční studijní stáž během zimního semestru 2006/2007. OAMK je jednou z největších univerzit aplikovaných věd ve Finsku s přibližně 8 000 studenty a 700 zaměstnanci. Spadá pod ni sedm fakult, přičemž SWE je vyučováno na Fakultě obchodu a informačního managementu.
Předmět je zařazen jako povinný do II. ročníku studijního programu Informační technologie v podnikání s dotací čtyři výukové hodiny týdně a je ohodnocen třemi ECTS kredity. Výukovým jazykem předmětu i celého programu je angličtina. Nejen v případě tohoto předmětu se striktně nerozlišuje přednáška a cvičení, jde spíše o kombinaci obou těchto přístupů. Výuka je rozdělena na tematické bloky a během teoretického výkladu jsou zařazovány ukázky, samostatné i skupinové úkoly a diskuse ve třídě. Tento přístup je podpořen i tím, že předmět celkově studuje přibližně 20 studentů, což umožňuje uvedený styl výuky. Student je obeznámen s náplní procesu analýzy, návrhu, implementace a testovací fáze vývo je softwaru a získává přehled o obsahu specifikací pro jednotlivé fáze vývo je software. Studijní materiály jsou umístěny v elektronické podobě v e-learningovém prostředí WebCT a je doporučena další literatura (Pressman, 2001).
Předmět je zakončen písemnou zkouškou z teoretických znalostí. Významnou součástí hodnocení je závěrečný pro jekt, který tvoří 50 % z celkového možného bodového zisku studenta. Pro jekt je zaměřen na vypracování Specifikace požadavků a Technické specifikace pro konkrétní IS. Obsahová náplň předmětu, metoda výuky a systém hodnocení studenta jsou v článku detailněji rozebrány.

Klíčová slova

Softwarové inženýrství, výuka, e-learning, WebCT, Finsko.

Abstract

The paper describes contents and methods used in the Software engineering course at Oulu University of Applied Sciences (OAMK) in Finland, where the author took part in the study exchange programme during autumn term 2006/2007. OAMK is one of the largest universities of applied sciences in Finland with approximately 8 000 students and 700 employees. It is divided into seven faculties, whereas the SWE course is delivered at School of Business and Information Management.
The SWE course is stated as compulsory in the II. year of Degree programme in Business Information Technology studies with allowance four lessons a week and three ECTS credits. The course as well as the whole study programme is instructed in English. Not only in this course there is not strictly distinguished between lectures and seminars, the lessons are rather a combination of both approaches. The content of the course is divided into thematic blocks and the theoretical explanation is followed by examples, individual or team tasks and class discussions. This style of teaching is supported by the amount of students in the course, which is not more than 20. The course focuses on the tasks included in the analysis, design, implementation and testing phases of software development and describes what the most important specifications of these phases contain. The study materials are available in the electronic form in the WebCT e-learning environment and supplementary literature is recommended (Pressman, 2001).
The course is completed by written exam. The significant part of the final evaluation is practical assignment, that makes 50% of the total points acquired by the student. The contents of the course, teaching methods and evaluation system are described more closely in the paper.

Keywords

Software engineering, teaching, e-learning, WebCT, Finland.

Literatura

  1. Pressman, R. S. Software Engineering: A Practitioner’s Approach. 5. vyd. Desoto : McGraw-Hill, 2001. ISBN 978-00-7249-668-0.
  2. Oulu University of Applied Sciences. About us. 2008 [cit. 2008-01-18]. Dostupné na: http://www.oamk.fi/english/ouas/.
  3. Oulu University of Applied Sciences. Description of Curriculum. Software Engineering. 2008 [cit. 2008-01-18]. Dostupné na: http://www.oamk.fi/english/ects/2007-2008/curricula/?page=oj&koodi1=K102....

 


∗ Bc. Magdalena Raszková, e-mail: xraszkov@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 37

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf105.2 KB
abstrakt.pdf86.65 KB
prezentace.pdf562.5 KB