Výuka interdisciplinárních předmětů v magisterském studiu

Education of Interdisciplinary Subjects in Master Degree Programme

Dana Klimešová∗

Abstrakt

Příspěvek si klade za cíl otevřít diskusi na téma výuky interdisciplinárních předmětů v MS, která má mnoho úskalí a musí se navíc vypořádat s dotací 2/1. Studenti přicházejí s určitým vědomostním zázemím, které je poměrně rozdílné a není strukturované. Aktivity ve sféře výzkumné, vzdělávací, publikační, organizační i institucionální úzce souvisejí se schopností umět se podívat na problém v širším kontextu věcí a v tomto kontextu ho umět i vyhodnotit.
Po jem environmentální dějiny se stal v poslední době velmi frekventovaným v nejrůznějších souvislostech. Environmentální dějiny (Pickles, 1995) jsou výrazně interdisciplinární záležitostí, v jejím předmětu studia i používaných metodách práce se prolína jí vědy o společnosti s vědami o přírodě. Tento charakter odpovídá trendu vývo je současné vědy. Vyvážený poměr teoretických, metodologických a interdisciplinárních předmětů umožňuje absolventovi osvo jení tvůrčích přístupů, kvalifikované vyhodnocení informací v návaznosti na postupně získané komponentové znalosti (Southall a Gregory, 2000). Předmět GIS má integrující charakter již svo jí podstatou. Geografické zkoumání a poznávání světa a jeho částí je založeno na poznávání systémů, jejich struktury, vztahů v nich existujících a procesů v nich probíha jících. Výsledkem kompromisu je následující skladba (Klimešová, 2001, 2004).
Názvy tematických celků a jednotlivých témat spada jících do oblasti GIS: Prostorová data a modely prostorových dat. Mapy. Funkční nástro je GIS. Dálkový průzkum jako zdro j dat pro GIS. Metody zpracování obrazových dat. Aplikační oblasti GIS. GIS jako nástro j pro podporu rozhodování. Zavedení informační technologie GIS do užívání. Inventarizační, analytický a řídící GIS. Mobilní technologie a GIS.

Klíčová slova

Interdisciplinární předměty, environmentalismus, tematické celky.

Abstract

The aim of the contribution is to open discussion about the education of interdisciplinary sub jects in Master Degree Programme that meets a lot of diffculties. There is very different knowledge background of coming students without required and needed structure. Activities in the field of research, education, publication, organisation and institutional are closely connected with the ability to realise the problem in the wide context of connections and be prepared the problem in this context analyse too. The content of environmental history (Pickles, 1995) is frequently used in various connections. Environmental history is strongly interdisciplinary matter and in the study of this sub ject the socio-economic and environmental sciences fade one into another. This progression is closely connected with contemporary system development of science.
Well-balanced relationship between theoretical, methodological and interdisciplinary sub jects motivates students to adopt the creative forms of work, qualified evaluation of information in sequence on the progressively acquired component knowledge (Southall and Gregory, 2000).
The result of over mentioned facts is the following set of thematic blocks for the sub ject of Geographical Information Systems: Spatial Data and Models. Maps. Function Tools. Remote Sensing – Source of Data. Image Processing. Decision Support. Technology introduction. Application Fields. Mobile Technology and Web Services. Inventary, Analytical and Control GIS.

Keywords

Interdisciplinary sub jects, environmentalism, thematic blocks.

Literatura

  1. Klimešová, D. Geografické informační systémy a zpracování obrazů. 2. vyd. Praha: PEF ČZU, 2001. 92 s. ISBN 80-213-0834-6.
  2. Klimešová, D. GIS Technology Courses. 1. vyd. Praha : PEF ČZU, 2004. 109 s. ISBN 80-213-1473-7.
  3. Pickles, J. a kol. Ground truth: the social implications of Geographic Information Systems. 1. vyd. New York : Guilford Press, 1995. 248 s. ISBN 0898622956.
  4. Southall, H., Gregory, I. The Great Britain Historical GIS [on-line]. In Mapping Europe’s Historic Boundaries and Borders. 1. vyd. Florence: European University Institute, 2000 [cit. 2008-01-18]. Dostupné na: http://www.geog.port.ac.uk/hist- bound/papers/gbhgis_paper.htm.

 


∗ Doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc., e-mail: klimesova@pef.czu.cz, katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol, ČR, tel. +420-224 38 20 06.

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf46.51 KB
abstrakt.pdf91.11 KB
prezentace.pdf84.89 KB