Výuka informatiky na FAST VUT

Informatics in Education on FCE TU Brno

Helena Novotná∗ , Jiří Rybička‡

Abstrakt

Počáteční fáze studia na Stavební fakultě VUT v Brně obsahují podobně jako na jiných vysokých školách předměty zabýva jící se informatikou. V nově akreditovaných bakalářských studijních programech Stavební inženýrství, Stavitelství a Architektura pozemních staveb je ovšem dotace hodin pro výuku v povinných předmětech velmi nízká – ,pouze jeden semestr v rozsahu 1/2, resp. 1/1.
Zásadní otázkou, kterou bylo potřeba řešit, byl výběr učiva, které lze považovat za užitečné a zároveň zvládnutelné v daném časovém rozsahu. Vzhledem k existenci volitelných předmětů zaměřených na počítačem podporovaný návrh (CAD) jsme se rozhodli věnovat úvodní volitelný předmět přednáškovému přehledu základních po jmů z oblasti informatiky a běžných aplikačních oblastí: hardware, operační systémy, internet a bezpečnost, databáze, zpracování textů, počítačová grafika. Těžiště praktického přínosu předmětu však spočívá ve cvičeních (dotace je dvě, resp. jedna hodina týdně), v nichž se studenti seznamují se základními principy využití tabulkového procesoru Excel.
Základním cílem náplně cvičení bylo vybrat takovou soustavu prvků, které nedublují učivo pravděpodobně již osvo jené v předchozích stupních škol, jsou zároveň využitelné pro výpočetní fáze úloh z jiných odborných předmětů a dokreslují možnosti tabulkových procesorů v technické praxi. Článek prezentuje a komentuje konkrétní náplň cvičení a zkušenosti, které byly při její realizaci ve výuce získány.

Klíčová slova

Tabulkový procesor, výuka, vysoká škola, inženýrské úlohy, databázové úlohy, maticové výrazy.

Abstract

Starting parts of education on Faculty of civil engineering of Technical University in Brno contain courses oriented to informatics. This is similar
as on other universities in Czech Republic. Course time allowance is very low – in study programmes Building Engineering, Structural Engineering, Architecture of Building Engineering is 3, or 2 hours weekly in one semester, respectively.
The basic topic to solve is selection of teaching material which is useful for technical university students and is masterable for students in starter part of university education. With regard to existence of special courses oriented on computer aided design we decided to fill starter course with overview of computer technologies – hardware, operating systems, internet technologies, database systems, text processing, and computer graphics. The main part of this course laid in practical training which is dedicated to practice in spreadsheet Excel.
The course aim is to select teaching components which are not so simple and not overlap components tought on secondary schools. These components are useful for engineering tasks presented in other courses – physics, building engineering and so on. This paper presents and comment the course fill and presents experience with teaching process.

Keywords

Spreadsheet, teaching, university level, engineering tasks, matrix expression.

Literatura

  1. FAST VUT v Brně. Učební plány akreditovaných studijních programů. c2004 [cit. 2008-01-20]. Dostupné na: http://www.fce.vutbr.cz/studium/programy/programy.asp.
  2. Pecinovský, J. Excel v příkladech. 1. vyd. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0030-1.
  3. Šimek, T. Excel, pracujeme s tabulkami. 1. vyd. Praha : G. Comp, 1997. ISBN 80-85649-59-4.

  


∗ RNDr. Helena Novotná, e-mail: novotna.h@fce.vutbr.cz, ústav informatiky, Stavební fakulta, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 95, 612 00 Brno, ČR, tel. +420-547 19 32 60
‡ Doc. Ing. Jiří Rybička, Dr., e-mail: rybicka@mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 23

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
abstrakt.pdf84.52 KB