Výuka algoritmizace oboru Informatika v prvním ročníku ČZU

Teaching of Algoritmisation for the Information Science Branch on the First Year Study on the Czech University of Life Sciences

Jiří Vaníček∗ , Josef Pavlíček‡

Abstrakt

Do bakalářského studia aplikované informatiky na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity přicházejí studenti s velmi rozdílnou předchozí průpravou. Rozdíly spočíva jí nejen ve znalostech, ale především v rozdílné kultuře myšlení. Příspěvek informuje o zkušenostech, jak tyto rozdíly překonat a studenty připravit na studium specializovaných informatických předmětů.
S cílem překonat počáteční potíže studentů byla sledována jejich účast na výuce, porozumění látce a schopnosti poznatky aplikovat. Výsledky byly statisticky hodnoceny a porovnávány s ohledem na různé varianty vedení cvičení a hodnocení průběžné práce studentů.
Výsledkem analýzy je, že rozdíly v počátečních znalostech jsou méně významné než to, jak studenty naučila střední škola pracovat a přemýšlet. Největší problém patrně spočívá v tom, že studenti jsou zvyklí informace pouze vyhledávat a automaticky přebírat bez snahy jim porozumět. Výsledky budou využity ve výuce ke kladení důrazu na samostatnou analýzu problému oproti pouhému mechanickému využívání naučených postupů.

Klíčová slova

Výuka základů informatiky, algoritmizace, pedagogické zkušenosti.

Abstract

The students who start the Informatics branch of bachelor study on Czech University of Life Sciences have different knowledge, gained on their high schools. These differences have its base on the knowledge of facts. But the main difference is the various culture of students’ thinking. This contribution summarises our experience to solve these problems and how to teach the foundation of the informatics subjects.
We studied the start education problems of new students, their ability to understand of discoursed sub ject, ability to apply new knowledge with the goal to overcome them. The results were evaluated by statistical methods and we compared them according to various variants of practices guiding and self-study control.
The finding that the differences between starting knowledge of students are not fundamental in comparison with the student’s ability to work and to contemplate is the result from our analysis. The students are accustomed to search the information without their effort to understand the subject this is the complex problem. Our results will be used during our class work for taking impact on the problem analysis in comparison with mechanical using the gained algorithms.

Keywords

Base of information science sub ject, algoritmisation, pedagogical experiences.

Literatura

  1. Sokol, J. Jak počítá počítač. 1. vyd. Praha : SNTL, 1977.
  2. Vaníček, J. Tři cíle učení, metody, prostředky a nástro je pro jejich dosažení. In Sborník mezinárodní konference Agrární perspektivy XV. 1. vyd. Praha : PEF ČZU, 2006, s. 347–353. (ISBN 80-213-1531-8.)

Tento příspěvek byl zpracován v rámci řešení výzkumného záměru Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR MSM6046070904 – Informační a znalostní podpora strategického řízení.

This contribution was supported by the grant of Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic No. MSM 6046070904 – Information and knowledge support of strategic control.

 


∗ Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., e-mail: vanicek@pef.czu.cz, katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká ul., 165 21 Praha 6, ČR, tel. +420-224 38 23 62
‡ Ing. Josef Pavlíček, Ph. D., e-mail: pavlicek@pef.czu.cz, katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká ul., 165 21 Praha 6, ČR, tel. +420-224 38 32 44

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf72.18 KB
abstrakt.pdf95.96 KB
prezentace.pdf49.34 KB