Vstupní znalosti studentů z oblasti informatiky

The Input Knowledge of Students in an Informatic Area

Pavel Petr∗ , Hana Jonášová‡

Abstrakt

Příspěvek po jednává o výsledcích realizovaného dotazníkového průzkumu. Hlavní cíle šetření byly dva.
Prvním cílem bylo získat informace od studentů o úrovni jejich znalostí práce s PC. Tato část sledovala základní znalosti technických prostředků, ovládání kancelářského programového vybavení a znalosti práce s internetem a elektronickou poštou. Druhým cílem šetření bylo zjistit, kde studenti své znalosti v této oblasti získali.
Cílovou skupinou šetření byly náhodně vybrané skupiny studentů prvního ročníku Fakulty ekonomicko-správní (FES) Univerzity Pardubice. Dotazník byl rozdán 320 studentům. Vrátilo se 295 vyplněných dotazníků. Vstupní množina studentů se skládá z 23 % mužů a 77 % žen. Absolvované střední školy (SŠ) byly zařazeny do tří kategorií (gymnázia 42 %, obchodní akademie 39 %, odborné střední školy 19 %).
Ve třetím ročníku převažovala týdenní hodinová dotace na předměty, v rámci nichž se využívaly informační technologie, 0 hodin – 34 % a 2 hodiny – 38 %. Ve čtvrtém ročníku byla situace obdobná (0 hodin – 41 % a 2 hodiny – 28 %). Převážně je využíván kancelářský software MS Office, s výjimkou obchodních akademií, kde byly ve stejné míře vyučovány i aplikace pro účetnictví. Znalosti u absolventů gymnázií a obchodních akademií jsou srovnatelné. Absolventi odborných střední školy však za nimi zaostávali v oblasti práce s PC, ale lépe zna jí práci s tabulkovým procesorem.

Klíčová slova

Znalosti, student, informatika, dotazníkové šetření.

Abstract

In this article an analysis of results of a questionnaire set is presented. The questionnaire has had two ma jor goals.
Firstly, we obtained information about knowledge and skills from students. During this part we focused on an elementary IT knowledge, use of Microsoft Office software package, Internet and E-mail skills. Secondly, we found out information about the specialisation of secondary schools, where students studied.
Finally, the group of students was defined randomly from part–time students at Faculty of Public Administration at University of Pardubice. This group had 295 students from total 320. The group of students comprised of 23% male and 77% female. The secondary schools were divided into tree categories (grammar school, business academy and others).
The following data were gathered: in the third year IT sub jects had 0 hour (34%) and 2 hours (38%) per week at the secondary schools; in the fourth year IT sub jects had 0 hour (41%) and 2 hours (28%) per week.
With the exception of business academies, there is mainly MS Office software used at schools. The IT knowledge of graduates from grammar school and business academy is similar. The graduates from other secondary schools are better in using spreadsheet processor, however they are worse in using PC in general.

Keywords

knowledge, student, informatics, set of questionnaire

Literatura

  1. Kubanová, J. Statistické metody pro ekonomickou a technickou praxi. 1. vyd. Bratislava : Statis, 2003. ISBN 80-85659-31-X.
  2. Pecáková, I., Novák, I., Hermann, J. Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. 1. vyd. Praha : VŠE, 1998. ISBN 80-7079-357-0.

 


∗ Doc. Ing. Pavel Petr, Ph. D., e-mail: pavel.petr@upce.cz, ústav systémového inženýrství a informatiky, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice, ČR, tel. +420-466 03 60 15
‡ Ing. Hana Jonášová, Ph. D., e-mail: hana.jonasova@upce.cz, ústav systémového inženýrství a informatiky, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice, ČR, tel. +420-466 03 60 74

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf77.91 KB
abstrakt.pdf84.47 KB
prezentace.pdf352.9 KB