Výuka výpočetní techniky na Veřejně správní akademii

Computer Technology Education at Public Administration College

Pavel Haluza∗

Abstrakt

Veřejně správní akademie je vyšší odborná škola, která vznikla v roce 1992 a je první školou v ČR připravující pracovníky veřejné správy. Posky-
tuje v akreditovaných studijních programech vyšší odborné vzdělání, které zahrnuje všeobecné, specifické odborné studium a praktickou přípravu.
Předmět Výpočetní technika je na Veřejně správní akademii vyučován ve třech semestrech v celkovém rozsahu 75 hodin. Výuka probíhá formou cvičení v počítačové učebně způsobem obdobným jako na vysoké škole; předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.
Mezi vyučovaná témata v rámci tří semestrů výpočetní techniky patří základní po jmy z výpočetní techniky, principy uložení dat v počítači, komponenty osobních počítačů, základy operačních systémů a práce s Windows, práce se souborovým manažerem a komprimace dat, úvod do zpracování textů a typografie, principy a bezpečnost elektronické komunikace, kancelářský balík Offce (Word, Excel, PowerPoint), úvod do počítačové grafiky, principy a služby sítě Internet a tvorba jednoduchých webových stránek v jazyce HTML.
V předmětu je možno získat celkem 100 bodů, které jsou rozloženy mezi účast na výuce a aktivitu (40 %) a zápočtové testy (60 %). Výsledná známka je odvozena od počtu získaných bodů. Pro úspěšně ukončení předmětu je nutno získat alespoň 55 bodů.
Příspěvek se zabývá podrobným popisem náplně jednotlivých semestrů, porovnáním úspěšnosti studentů v jednotlivých ročnících, způsobem testování znalostí formou teoretických i praktických testů a v poslední řadě poukazuje na způsoby, kterými lze zvýšit motivaci studentů pro předmět.

Klíčová slova

Výpočetní technika, Veřejně správní akademie.

Abstract

Public Administration College was founded in 1992. It is first college in the Czech Republic which coaches public administration workers. It affords a knowledge, which covers general, specific study and practically preparation.
The course Computer Technology at Public Administration College is taught in three semesters in total range of 75 hours. Education passes over
the form of practice hours at computer classroom analogous to university education; the course is finished by classified inclusion.
Taught themes are basic terms from computer technology, principles of data storage in computer, components of personal computers, operating system elementals, orientation in Windows, work with file manager and data compression, elementals of computer text processing and typography, principles and safety of electronic communication, office applications (Word, Excel, PowerPoint), elementals of computer graphics, principles and services of Internet and simple web sites creating.
Students can harvest the total range of 100 points, which are spread between attendance (40%) and tests (60%). Final grade is derived from
the count of gained points. For successful course ending, students have to acquire at least 55 points.
Contribution deals with detailed account of several semestres content, students fruitfulness compare in several years, the way of knowledge testing and it points at way to increase motivation of students, too.

Keywords

Computer technology, public administration college.

Literatura

  1. VSA-VOŠ. Úvod. 2008 [cit. 2008-01-15]. Dostupné na: http://www.vsa.cz/uvod.html.
  2. VSA-VOŠ. Studijní obory. 2008 [cit. 2008-01-15]. Dostupné na: http://www.vsa.cz/obory_ram.html.

 


∗ Ing. Pavel Haluza, e-mail: haluza@mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekono-
mická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1,
613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 26 43

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf78 KB
abstrakt.pdf70.76 KB