Služba výpočtu CSI pro PEF

Customer Satisfaction Index Calculation Service

František Dařena∗

Abstrakt

Ústav marketingu a obchodu PEF MZLU v Brně se v rámci své výzkumné činnosti zabývá mimo jiné zjišťováním spoko jenosti zákazníka. Tyto aktivity býva jí prováděny jak zaměstnanci, tak studenty v rámci jejich závěrečných prací. Cílem práce bylo poskytnout nástro j, který by všechny potřebné výpočty provedl automaticky s co nejmenšími nároky na uživatele. Zároveň bylo třeba, aby byl tento nástro j dostatečně obecný, dostupný a umožňoval spolupráci nejen uživatelům, ale také aplikacím různých informačních systémů.
Z důvodu obecnosti řešení a možnosti využití i pro jiné oblasti zájmu je výpočet indexu spoko jenosti zákazníka realizován samostatným programovým modulem. Ten na vstupu požaduje data v určitém stanoveném formátu a na výstupu poskytuje výsledek jak celkový, tak dílčí výsledky pro jednotlivé hypotetické proměnné. Z důvodu časově i místně nezávislé dostupnosti byla jako prostředí fungování aplikace zvolena platforma internetu ve spo jení se značkovacím jazykem XML, který je použit jako prostředek pro předávání informací.
Ve stáva jící podobě je vhodná jak pro využití jednotlivými studenty či výzkumnými pracovníky, tak automaticky jakýmikoliv informačními systémy
přes standardní CGI rozhranní. Dostatečná obecnost umožňuje aplikaci využít v podstatě pro jakékoliv obdobné výpočty, tzn. není závislá pouze na přesně daném seznamu sledovaných oblastí.

Klíčová slova

index spokojenosti zákazníka, webová aplikace, XML

Abstract

Department of marketing and trade at the FBE MUAF Brno is, among others, focused on discovering customer satisfaction. These activities are
carried out by employees as well as students as a part of their final theses. The ob jective of this work was to provide a tool that performs all necessary calculations automatically with the demands on the user as least as possible. The tool should be also enough general and accessible and be open not only to human users but also for applications of various information systems.

Because of the need for generality and therefore the possibility of using the computation for different areas the tool is implemented as a standalone programme module. This module axpects the input data in given format and provides the result in detailed and aggregated form. Because of needed independence of time and place the application is situated on the internet platform together with XML.
In current form the application is suitable for using by individual students as well as by any information system through standard CGI interface.
Suffcient generality enables the application to be used for any similar calculations, i. e. not only for European CSI with strictly given structure.

Keywords

customer satisfaction index, web application, XML

Literatura

  1. Dařena, F., Brančíková, S. Marketing Research Support in Educational Process. In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2005, s. 215–218. (ISBN 80-7368-081-5.)
  2. Dařena, F. Architektura informačních systémů pro podporu strategického marketingového plánování. (Disertační práce.) Brno: MZLU, 2007, 157 s.
  3. Foret, M., Stávková, J. Marketingový výzkum. Jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0385-8.
  4. National Quality Research Center. American Customer Satisfaction Index. c2006 [cit. 2008-01-20]. Dostupné na: http://www.theacsi.org/.
  5. Ryglová, K., Vajčnerová, I. Potential for Utilisation of European Customer Satisfaction Index in Agro-Business. Agricultural Economics, 2005, č. 4, s. 164–168. (ISSN 0139-570X.)

∗ Ing. František Dařena, Ph. D., e-mail: darena@node.mendelu.cz, ústav informatiky,
Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 29

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf99.7 KB
abstrakt.pdf86.87 KB
prezentace31.83 KB