Školenia z oblasti IKT v rámci zvyšovania kvalifikácie zamestnancov vysokých škôl

Training in the ICT Sphere with Regard to the Improvement in the Qualification of University Employees

Darina Tóthová∗ , Mária Škulecová‡

Abstrakt

V materiáli Informatizácia školstva sa uvádza: „V oblasti školstva zavádzanie najmodernejších informačno-komunikačných techológií do vyučovacieho procesu, tvorba e-learningového obsahu vyučovania a školenia pedagógov pre aktívne používanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese je kľúčovým faktorom ďalšieho rozvo ja vzdelanosti v Slovenskej republike." Z uvedeného materiálu je vidno, že školeniam v oblasti IKT sa venuje veľká pozornosť.
Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite sa venujeme niekoľko rokov systematickému vzdelávaniu v oblasti IKT. Nová forma vzdelávania sa začala zavádzať v roku 2000. Boli to napríklad pro jekty Školenia pre realizačné kolektívy dištančného vzdelávania na SPU v Nitre a Implementácia služieb Internetu do bakalárskeho štúdia v odbore „Riadenie v poľnohospodárstve" formou dištančného vzdelávania. Cieľom príspevku je poukázať na rôzne spôsoby vzdelávania zamestnancov z oblasti IKT v rámci zvyšovania kvalifikácie zamestnancov vysokých škôl.
Vedenie SPU v roku 2003 rozhodlo, že vzdelávanie v oblasti IKT bude ukončené udelením certifikátu po úspešnom zvládnutí skúšok a bude sa týkať všetkých pracovníkov SPU. Rok 2005 vedenie uviedlo ako rok, do ktorého by každý pracovník univerzity mal byť počítačovo gramotný. Zďaleka však nie je možné hovoriť o tom, že tento cieľ bol naplnený. Príčinou je na jmä poľavenie z tejto podmienky priamo vedenia SPU. Od roku 2006 naša univerzita spoločne zo Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave rieši projekt.

Kľúčové slová

Informačné a komunikačné technológie, celoživotné vzdelávanie.

Abstract

In the material Informatisation of education is written: „The implementation of up-to-date information and communication technologies into the educational process, creation of e-learning content and training for teachers in the active use of information and communication technologies in the educational process is a key factor for further development of education in Slovakia." As we can see from the above-mentioned material, special attention is paid to training in the ICT sphere.
At the Slovak University of Agriculture (SUA), we have been dealing with a systematical approach to the education in the ICT sphere for some years. New form of education was first implemented in the year 2000 as a part of projects, such as Training for collectives of distance learning at SUA in Nitra and The implementation of Internet services into the bachelor study program „Management in agriculture" in the distance study form with emphasis laid on education of employees in the ICT sphere. The aim of our paper is to point out various ways of education of employees in the ICT sphere with regard to the improvement of qualification of university employees.
The management of SUA in the year 2003 decided all university employees to take part in the ICT training that would be finished by a certificate after a successful completion of the final exams. Till the year 2005, all university employees should have been computer skilled, at least according to the management of SUA. However, we cannot say that this aim has been achieved. The main reason for this the relaxation of the condition directly by the management of SUA. Since the year 2006, our university together with the Slovak technical university in Bratislava participates on the project.

Keywords

Information and communication technologies, long-life learning.

Literatúra

  1. Chlebec, J., Majorová, M. Niektoré praktické možnosti vkladania nových študijných materiálov do prostredia LMS Moodle. In Zborník z celoškolského seminára Sieťové a informačné technológie (CD). 1. vyd. Nitra : SPU, 2006. (ISBN 80-8069-664-0.)
  2. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Informatizácia školstva. 2008 [cit. 2008-01-12]. Dostupné na: http://www.minedu.sk.

 


∗ RNDr. Darina Tóthová, PhD., e-mail: darina.tothova@uniag.sk, Centrum informačných technológií, FEM, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, SR
‡ Ing. Mária Škulecová, e-mail: maria.skulecova@uniag.sk, Centrum informačných technológií, FEM, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, SR

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf268.29 KB
abstrakt.pdf90.96 KB