Propagace PEF MZLU v Brně pro veřejnost

FBE MUAF in Brno Promotion for Public

Jiří Wagner∗ , Naděžda Chalupovᇠ, Klára Mrkosová§

Abstrakt

Příspěvek je zaměřen přímo na cílovou skupinu výuky na vysokých školách – na získávání nových studentů. Popisuje zkušenosti autorů s propagací Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně mezi žáky maturitních ročníků středních škol prostřednictvím tzv. Roadshow. Jedná se o přibližně pětačtyřicetiminutovou návštěvu střední školy, kdy proběhne představení fakulty prostřednictvím multimediální prezentace a následná diskuse se studenty střední školy.
V úvodu se autorský kolektiv věnuje stručnému rozebrání některých základních aspektů působení konkurenčního prostředí mezi vysokými školami. Dále se zmiňuje o zřízení fakultního oddělení Public relations (PR), které pomáhá především zlepšit komunikaci fakulty se studenty a s veřejností. Článek se také dotýká dalších nástro jů (kromě Roadshow), které oddělení PR používá a které slouží ke komunikaci PEF se studenty, uchazeči a s další částí veřejnosti.
Popisuje také samotnou realizaci akce Roadshow, diskutuje její přednosti a prezentuje výsledky, které tato akce přinesla. Na závěr také upozorňuje na trend ve vývo ji počtu a kvality uchazečů o studium na vysokých školách.

Klíčová slova

Propagace, roadshow, uchazeč o studium, student, styk s veřejností.

Abstract

The contribution is focused on the target group of teaching at universities – on acquisition of new students. It describes experiences of authors with Faculty of Business Economy Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno promotion among scholars in school-leaving study year at intermediate schools through so-called Roadshow. It deals with approximately forty-five-minute visit at the intermediate school, when the faculty presentation via multimedia and sequential discussion with students of this school will proceed.
In the outset the composite authors addict themself to a brief decomposition of some base aspects of competitive environment working among universities. Onward they mention the constitution of faculty department Public Relations (PR), what mainly helps to improve faculty communication with students and with public. This paper touchs other instruments (except Roadshow), which are used by PR department and which are instrumental to FBE communication with students, applicants and with other part of public.
It describes the realisation of Roadshow action, it discusses its merits and presents the results, which this action brought too. At the conclusion it notices a trend in a progress of quantity and quality of applicants for studium at universities too.

Keywords

Promotion, roadshow, applicant for studium, student, public relations.

Literatura

  1. Public relations PEF. 2007 [cit. 2008-01-18]. Dostupné na: http://www.pef.mendelu.cz/pr.
  2. Světlík, J. Marketing školy. 1. vyd. Zlín : EKKA, 1996. 382 s. ISBN 80-902200-8-8.

 


∗ Jiří Wagner, e-mail: xwagner@node.mendelu.cz, PR oddělení PEF, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 27 22
‡ Ing. Naděžda Chalupová, e-mail: nadule@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 49
§ Bc. Klára Mrkosová, e-mail: xmrkosov@node.mendelu.cz, PR oddělení PEF, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. TELCZ545 13 27 22

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf213.16 KB
abstrakt.pdf80.48 KB