Projekt využívania adaptívnych hypermédiálnych systémov vo vzdelávaní

The Project Aiming at Using Adaptive Hypermedia Systems in Education

Jozef Kapusta∗

Abstrakt

Udržať si dobrý trend vo vzdelávaní pomocou moderných informačno-komunikačných technológií nás núti k hľadaniu a zavádzaniu najnovších metód a foriem výučby. Týmito sa v súčasnosti javia adaptívne hypermediálne systémy, ktoré predstavujú vyššiu formu e-learningu.
Problematika adaptívnych hypermédií v sebe zahŕňa ako technickú časť, t.j. potrebu vyriešenia a implementácie adaptívneho systému, návrh adaptivity a štruktúry adaptívnych hypermédií, tak a j pedagogickú, t.j. nový fenomén výučby e-learning, pedagogicko-psychologické aspekty tvorby materiálov pre podporu výučby, osnovanie učiva, efektivitu podania problematiky a pod. Práve v zavádzaní a implementovaní adaptívnych hypermédií do výučby formou e-learningu vidíme nové možnosti skvalitnenia a zefektívnenia výučby programátorsky orientovaných predmetov v študijnom odbore Aplikovaná informatika.
Článok popisuje pro jekt zameraný na využívanie adaptívnych hypermediálnych systémov vo výučbe na katedre informatiky. V pro jekte chceme
predložiť analýzu súčasného stavu vo využívaní adaptívnych hypermédiálnych systémov v e-learningu na domácich a zahraničných zdelávacích organizáciách. Na základe získaných poznatkov chceme v pro jekte navrhnúť metodiku a model e-learningových kurzov pre výučbu informatických predmetov, vytvoriť dva e-kurzy a vyhodnotiť kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele (na základe známych štatistických a vedeckých metód) aplikovania navrhnutých adaptívnych hypermédiálnych systémov v Blended learning forme výučby v odbore Aplikovaná informatika.

Kľúčové slová

Adaptívne hypermediálne systémy, e-learning, adaptívna prezentácia.

Abstract

The implementation of newly coined field of cognitive and adaptive hypermedia systems gave the motivation of the topicality and the novelty of the theme of our project, e.g., „Adaptive hypermedia systems in Education".
The problem of adaptive hypermedia encompasses a technical part (e.g., an urgent need for solving and implementation of adaptive systems, model of adaptability and structure of adaptive hypermedia) as well as a methodological one (e.g., a new phenomenon of e-Learning, didactic and psychological aspects of material production, facilitation of the process of teaching and learning, concept of the study, designing of syllabus, etc.). It goes without saying that there are evident pluses in applying of these systems predominately in teaching of programming-oriented sub jects in the field of Applied Informatics.
The thesis provides an analysis of the present use of adaptive hypermedia systems within e-learning at home as well as on the foreign academic
ground. On the bases of information acquired from the previous study of these systems, We would like to draft a methodology and a brief model of e-learning courses used in teaching of informatics sub jects. I would also like to create a couple of e-courses and evaluate quantitative and qualitative indicators (using well-known statistic and scientific methods) of applying the suggested adaptive hypermedia systems in Blended learning form of study in the field of Applied Informatics.

Keywords

Adaptive hypermedia system, e-learning, adaptive presentation.

Literatúra

  1. Brusilovsky, P. Methods and Techniques of Adaptive Hypermedia. User Modeling and User-Adapted Interaction, 1996, vol. 6, s. 87–129. (ISSN 0924-1868.)
  2. Bieliková, M., Návrat, P. a kol. Štúdie vybraných tém softvérového inžinierstva. 2. vyd. Bratislava : STU, 2006. 237 s. ISBN 80-227-2531-5.
  3. Drlík, M., Skalka, J. Modulárny informačný systém univerzitného pracoviska. In Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Uninfos 2006. 1. vyd. Nitra: FPV UKF, 2006, s. 36–41. (ISBN 80-8050-976-X.)
  4. Drlík, M., Švec, P. Bezpečnosť webových informačných systémov. In Zborník zo seminára s medzinárodnou účasťou SIT 2006. 1. vyd. Nitra: SPU, 2006. (ISBN 80-8069-664-0.)
  5. Turčáni, M. New approaches in teaching of informatical sub jects with the support of LMS MOODLE. In Virtual university. 1. vyd. Bratislava: STU, 2006, s. 9–13. (ISBN 80-227-2542-0.)

 


∗ PaedDr. Jozef Kapusta, e-mail: jkapusta@ukf.sk, katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, SK.

<< zpět na sborník