Příprava odborných prací jako součást vzdělávání

Scientific Texts Preparation as Education Component

Petra Talandová∗

Abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na výuku přípravy odborných prací u studentů bakalářského studia. V českém prostředí je výuka zpracování odborných textů výjimkou (Čmejrková, Daneš a Světlá, 1999), není kladen takový důraz ani na strukturu prací (Česal, Liška a kol., 2007) a studentům se informace dostáva jí nezřídka až před zpracováním bakalářské práce (Šanderová, 2005). Na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně se vyučuje zpracování textů, ale předmět zaměřený na zvládnutí přípravy odborného textu prozatím chybí.
Při přípravě nového předmětu byl proveden průzkum situace u českých a slovenských fakult za jišťujících výuku ekonomiky a informatiky. Z 41 fakult vyučuje přípravu odborného textu pouze sedm, ostatní obvykle zavádějí předmět typu bakalářský seminář. Tyto modely však neodpovídají přesně našim potřebám, proto byla navržena koncepce nového předmětu. Předmět je zaměřen na práci s informačními zdro ji, včetně správných citací, na typografické zpracování a návrh dokumentu, efektivní zpracování textu a prezentaci práce. Bude vyučován před zpracováním bakalářské práce jako půlsemestrální kurz.
Předmět by měl být přínosem při zpracování bakalářské práce i ostatních odborných prací. Jako volitelný by měl být dostupný i pro studenty navazujícího studia i pro ostatní fakulty.

Klíčová slova

Odborný text, informační zdro je, citace, prezentace.

Abstract

This paper deals with the scientific texts preparation in context of education. Texts preparation at Czech universities is not focused on and students usually get necessary information not until working on bachelor’s theses. We decided to establish a new course dedicated to documents preparation. The survey at 41 Czech and Slovak faculties shown that only seven of them teach a course approximately similar to our intention. The course called Scientific texts preparation will be focused on information sources use, typographical processing and document design, effective text processing and presentation.
The course will serve students preparing their bachelor’s theses but also other students who would like to have their papers and texts prepared right.

Keywords

Scientific text, information sources, citations, presentation.

Literatura

 1. Česal, J., Liška, V. a kol. Vědecké psaní a prezentace. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-30-6.
 2. Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Voznice : Leda, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.
 3. Schwarz, J. Dopis studentům. 2007 [cit. 2008-01-11]. Dostupné na: http://nf.vse.cz/index.php?main=anews&id=430.
 4. Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. ISBN 80-86429-40-7.
 5. Anotácia predmetov pre bakalárske štúdium. [cit. 2008-01-11]. Dostupné na: http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/anotacie/0708/bak/INF.pdf.
 6. Elektronické dokumenty – profil. [cit. 2008-01-11]. Dostupné na: http://www.edi.fmph.uniba.sk/index.php?s- cv- contentID=10439&s- cv-page=profile.
 7. PB029 Elektronická příprava dokumentů. [cit. 2008-01-11]. Dostupné na: http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?fakulta=1433;kod=PB029.
 8. Předdiplomní seminář. [cit. 2008-01-11]. Dostupné na: http://www.vutbr.cz/index.php?gm=gm_detail_predmetu&apid=52896.
 9. Psaní a obhajoba odborné práce. [cit. 2008-01-11]. Dostupné na: http://nf.vse.cz/download/ECTS/predmety/55F102.doc.
 10. VB000 Základy odborného stylu. [cit. 2008-01-11]. Dostupné na: http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?kod=VB000;fakulta=1433.
 11. Technická dokumentace. [cit. 2008-01-11]. Dostupné na: http://www.feld.cvut.cz/education/bk/predmety/01/48/p14876.html.
 12. Tvorba elektronické dokumentace. [cit. 2008-01-11]. Dostupné na: http://www.feld.cvut.cz/education/bk/predmety/01/88/p18881.html.

 


∗ Ing. Petra Talandová, e-mail: xtalando@node.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 26 43

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf137.74 KB
abstrakt.pdf94.83 KB
prezentace.pdf98.91 KB