Praktické zkušenosti s nástrojem Witness ve výuce předmětu Modelování systémů reálného času

Practical Experience with Software Tool Witness in Education of Real-time System Modelling Subject

Jan Ministr∗ , Martin Kuhn‡

Abstrakt

Článek se zabývá zkušenostmi z implementace předmětu Modelování systémů reálného času do výuky v bakalářském studijním programu Aplikovaná informatika. V rámci tohoto předmětu byl vybrán a prakticky aplikován do výuky softwarový nástro j Witness, jako produkt podporující modelování realtimových procesů a rovněž jejich simulaci.
Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika neobsahoval předmět poskytující studentům znalosti s modelováním real–timeových systémů a procesů.
Cílem příspěvku je seznámení pedagogické veřejnosti s inovací studijního programu Aplikovaná informatika, resp. s jeho rozšířením o nový studijní předmět, který se podařilo implementovat do výuky. Zavedením předmětu do výuky tak bakalářský studijní program lépe reflektuje současné požadavky firem na dovednosti absolventů.

Klíčová slova

Proces, procesní řízení, modelování procesů, real-time systémy.

Abstract

This paper is oriented in referring of implementation of sub ject named Modelling of real-time systems in the education of bachelor study programme Applied informatics. In this sub ject the software product Witness has been choosen and applied as a tool supporting modelling of real-time processes and their simulation.
Bachelor study programme Applied informatics did not included subject providing students with knowledge of real-time systems and processes.
The target of this paper is to inform the pedagogue community with the innovation of study programme Applied informatics, or more precisely with its enlargement of a new study sub ject, which was successfully implemented in the education.
With the implementation of this new sub ject the bachelor study programme reflects more the firms demands on absolvent skills.

Keywords

Process, process management, process modelling, real-time systems.

 


∗ Ing. Jan Ministr, Ph. D., e-mail: jan.ministr@vsb.cz, katedra aplikované informatiky, Fakulta ekonomická, VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1, ČR, tel. +420-597 32 23 19
‡ Ing. Martin Kuhn, e-mail: martin.kuhn@vsb.cz, katedra aplikované informatiky, Fakulta ekonomická, VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1, ČR, tel. +420-597 32 23 78

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf50.7 KB
abstrakt.pdf64.08 KB
prezentace.pdf1.55 MB