Postup tvorby studijní opory

Work Flow Development Educational Book

Jindřich Vaněk∗

Abstrakt

Při přípravě a vlastní tvorbě studijních opor by měl být dodržen určitý obecný postup zahrnující stanovení cílů kurzu, cílové skupiny, vstupních požadavků, ze kterých vyplynou obsah kurzu, scénář, grafický návrh, funkční návrh, výběr prostředí a vývoj produktu, akceptace projektu a implementace produktu. Tvorbu kurzu si můžeme rozdělit na jednotlivé kroky a jejich cíle: analýza, design, vývoj, implementace, hodnocení.
Přístup k návrhu vzhledu a navigace aplikace by měl být metodický, je možný pomocí Relationship Management Data Model, který vytváří určité řezy. Kroky RMM metodologie jsou: požadavky a analýza, E-R design, design řezů, navigační design, design konverzního protokolu, design uživatelského interface, vytváření provozního chování, instalace a testování.
Na začátku tvorby studijní opory je potřeba si stanovit vzdělávací cíl. Se stanovením vzdělávacího cíle souvisí určení cílové skupiny pro daný kurz. Nesmíme také podcenit formulaci požadovaných vstupních požadavků. Teprve potom přistoupíme ke stanovení obsahu kurzu a vytvoření osnovy studijní opory. Vytvoříme model opory, ze kterého nám vyplynou vazby mezi částmi textu a dalšími ob jekty a jejich rozdělení do jednotlivých stránek, popř. obrazovek. Z modelu nám může vyplynout i rozdělení na části s různou formou zpracování a prezentace.
Opomíjenou fází tvorby kurzu je ověřování výsledků. Je vhodné pilotní ověření na malém vzorku studentů pomocí didaktických testů. Vyhodnocení efektivnosti programu na základě přírůstku vědomostí studentů se stane podkladem pro modifikace studijní opory.

Klíčová slova

Studijní opora, distanční studium, kurz, model řízení vztahů dat.

Abstract

By preparing and self-creating educational books it should be kept some common process including assignation goals of the course, target group, input requirements, from which emerge the content of course, scenario, graphic concept, functional concept, selection of interface and development of product, acceptation and implementation of product. We can split creation of course to simply steps and theirs goals: Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation.
At the beginning of educational books it is needed to set learning goal. With setting of learning goal the definition of target group for that course is connected. We must not underestimate formulation of demanded entering requirements. Only after that we start with setting sub ject of course and making tissue of educational book. We make model of book, from which ties between parts of text and other ob jects and theirs separation into the particular pages or screens are accruing. From model the separation into the parts with different way of processing the presentation can also accrue.
Neglected phase of developing the course is verification of outcomes. It is good to verify it on the small specimen of students with didactic tests. Evaluation of how effective the programme is, based on increase of student knowledge, will be the groundwork for modification of educational Book.

Keywords

Educational book, distance learning, course, Relationship Management Data Model.

Literatura

  1. Pavlíček, J. Aplikační software pro vývo j courseware. 2004 [cit. 2008-01-18]. Ostrava: Ostravská univerzita. Dostupné na: http://www.osu.cz/fpd/kik/dokumenty/autsy/materialy/cw_vIk1.pdf.
  2. Vaněk, J., Koliba, F. Příklady využití editoru akcí v ToolBook II Instructoru 8. In Sborník přednášek eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003, s. 245–252. (ISBN 80-7318-138-X.)
  3. Vaněk, J. Systematický přístup k tvorbě elektronického kurzu. In Sborník příspěvků z konference Pedagogický software 2004. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2004. (ISBN 80-85645-49-1.)
  4. Vaněk, J. Zkušenosti z tvorby elektronické studijní opory v prostředí ToolBook II. In Alternativní metody výuky : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : Veterinární a farmaceutická fakulta, 2005. (ISBN 80-7305-511-2.)
  5. Vaněk, J. Elektronická studijní opora kurzu Bankovní informační systém pro distanční studium. In Informatika XVI./2005. 1. vyd. Brno : Konvoj, 2005, s. 196–201. (ISBN 80-7302-083-1.)

 


∗ RNDr. Jindřich Vaněk, Ph. D., e-mail: vanek@opf.slu.cz, katedra informatiky, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, ČR

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf107.65 KB
abstrakt.pdf86.01 KB
prezentace.pdf357.98 KB