Podnikatelská informatika – obor šitý na míru

Business Informatics – Tailor Made Study Programme

Jan Skrbek∗ , Klára Antlová‡

Abstrakt

Studijní obor Podnikatelská informatika byl otevřen v roce 1993 jako druhý studijní obor Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci. Důvodem jeho vzniku byla snaha po hledání cesty, jak se co nejefektivněji přiblížit potřebám a požadavkům – ale i možnostem a zájmům – všech participujících subjektů vzdělávacího procesu – budoucích zaměstnavatelů, (t. j. podniků a organizací), studentů i univerzity. Šlo o to „ušít na míru" studijní obor naplňující představy všech participantů vzdělávacího procesu. Koncepce oboru již od prvopočátku vycházela ze zjišťování potřeb a požadavků organizací na znalosti a dovednosti našich absolventů.
V loňském roce bylo provedeno v pořadí již čtvrté šetření s cílem zmapovat požadavky na absolventy oboru informaticko-ekonomických oborů. Bylo osloveno celkem padesát respondentů, většinou z menších a středních firem. Tento průzkum je podporován pro jektemZvýšení efektivity vzdělávacího procesu v kontextu spolupráce univerzity a podnikatelského prostředí (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0211), jenž je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Rozvo jem lidských zdro jů a státním rozpočtem České republiky. Při koncipování otázek jsme vycházeli jak z vlastní zkušenosti, tak i z výzkumu prováděného společností ČSSI, SPIS, CACIO a Vysoké školy ekonomické.
Průzkum potvrdil, že většina odborníků z praxe považuje kromě informatických znalostí za nejdůležitější dovednosti komunikační a prezentační schopnosti, dále schopnost pracovat v týmu a také znalosti cizího jazyka. Koncepce oboru „šitého na míru" s sebou nese potřebu aktivního přístupu všech zúčastněných sub jektů – včetně zvýšených nároků na čas i pracovní aktivitu. Toto po jetí však v sobě skrývá pro kreativní osobnosti jednu obrovskou a atraktivní výzvu – jedná se o nikdy nekončící proces.

Klíčová slova

Podnikatelská informatika, dvousemestrové odborné řízené praxe, znalosti a dovednosti absolventů.

Abstract

Business Informatics programme has been opened in 1993 as a second programme of the Faculty of Economics of the Technical University of Liberec. The reason for its establishment was effort to search right way how to create a tailor made programme to fulfil needs and demands as well as possibilities and interests of students, companies and university. The demands for knowledge and skills of our graduates have to be defined by their potential employers.
Therefore last year has been for the fourth time repeated a research with the aim to find out the changing demands for knowledge the Business Informatics graduates. This research is a part of the pro ject supported by the European Social Fond. We asked our company partners (fifty) and the results have shown that the most important skills and knowledge beyond knowledge of ICT are: the communication and presentation abilities, teamwork, language skills.
„Tailor made" Business Informatics programme needs active approach of all participating sub ject – including enhanced demand for time and working activity. Such concept brings one huge and attractive challenge for creative persons – it is never-ending process.

Keywords

Business Informatics, two semester supervised placement, skills and knowledge of graduates.

Literatura

  1. Doucek, P., Novotný, O., Pecáková, I. a kol. Lidské zdroje v ICT. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2007. 202 s. ISBN 978-80-86946-51-1.
  2. Skrbek, J., Antlová, K. Studijní obor Manažerská informatika na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci. In Informatika XVI/2005. 1. vyd. Brno : Konvoj, 2005, s. 162–167. (ISBN 80-7302-083-1.)
  3. Voříšek, J., Doucek, P., Novotný, O. Hlavní výsledky pro jektu: Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR. (ISSN 1214-6242.)

 


∗ Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., e-mail: jan.skrbek@tul.cz, katedra informatiky, Hospodářská fakulta, Technická univerzita v Liberci, Voroněžská 13, 461 17 Liberec, ČR, tel. +420-485 35 24 42
‡ Ing. Klára Antlová, Ph. D., e-mail: klara.antlova@tul.cz, katedra informatiky, Hospodářská fakulta, Technická univerzita v Liberci, Voroněžská 13, 461 17 Liberec, ČR, tel. +420-485 35 23 90

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf63.76 KB
abstrakt.pdf88.27 KB
prezentace.pdf169.79 KB