Příprava distančních studijních opor pro předmět Teorie programovacích jazyků

Preparation of Study Materials for the Course Theory of Programming Languages

Pavel Haluza∗ , Milan Šorm‡ , Hana Netrefová§

Abstrakt

Na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně je v programu Systémové inženýrství a informatika vyučován jednosemestrový předmět Teorie programovacích jazyků. Tento předmět se řadí mezi povinné a je doporučován studentům ve druhém semestru navazujícího magisterského stupně. Řadí se mezi nejdůležitější předměty zmíněného studijního programu.
S podporou finančních prostředků z pro jektu FRVŠ 7/2006 byly pro tento předmět v průběhu let 2006 a 2007 vytvářeny podpůrné elektronické studijní a zkušební materiály, které budou využívány ve výuce tohoto předmětu v letním semestru akademického roku 2007/08. Metodika tvorby e-learningových studijních opor se opírá o výsledky grantu FRVŠ z roku 2006 zaměřeného na tvorbu distančních studijních opor pro předmět Databázové systémy.
Příspěvek se zabývá tvorbou e-learningových studijních materiálů pro jeden ze stěžejních předmětů oboru Ekonomická informatika v navazujícím magisterském stupni. Popisuje podrobně obsah kurzu, způsob testování a využití nástro jů v aplikacích e-learningového modulu v Univerzitním informačním systému Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Klíčová slova

e-learning, distanční opora, teorie programovacích jazyků

Abstract

The course Theory of Programming Languages is taught at Faculty of Business and Economics, Mendel University of Agriculture and Forestry in
Brno in study plan for system engineering and informatics students. The course ranks among obligatory courses and it is recommended for students in the second semester of magister degree. It is one of the most important courses.
With the support from FRVŠ pro ject No. 7/2006, supportive electronic materials were created in 2006 and 2007 for this course. Materials will be
used in summer semester of 2007/08 academic year. Methodics of creating bears on results of FRVŠ pro ject from 2006 focused on the creation of study materials for the course Database systems.
Contribution deals with the creation of e-learning materials for one of the most important sub ject of economic informatics study field. It describes the content of course in detail, the way of testing and using tools of e-learning applications in University information system.

Keywords

e-learning, distance grant, theory of programming languages

Literatura

  1. Netrefová, H., Šorm, M., Haluza, P. E-learning v předmětu Databázové systémy. In Informatika XVIII/2006. 1. vyd. 2006, s. 141–145. (ISBN 80-7302-1111-0.)

 


∗ Ing. Pavel Haluza, e-mail: haluza@mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 26 43

‡ RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph. D., e-mail: sorm@uikt.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 28 18

§ Ing. Hana Netrefová, Ph. D., e-mail: hanac@mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 26
 << zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf73.7 KB
abstrakt.pdf81.3 KB