Ovlivnitelné charakteristiky seminárních skupin jako předpoklad úspěchu edukačního procesu

Susceptible Seminar Group Characteristics As a Proposal of Educational Process Success

Tomáš Foltýnek∗

Abstrakt

Studenti ma jí při volbě seminárních skupin k dispozici úda je, z nichž některé mohou být důležité pro jejich budoucí úspěch u zkoušky. Tyto údaje jsou den v týdnu, hodina, místo výuky (učebna) a jméno vyučujícího. Článek analyzuje, které z těchto úda jů ma jí vliv na úspěšnost u zkoušky a které jsou v tomto směru marginální.
Datové podklady pro výzkum vycházejí z výuky předmětu Výpočetní technika a algoritmizace II, vyučovaného v letním semestru akademického roku 2006/2007 na PEF MZLU v Brně. Tento předmět navštěvovalo celkem 548 studentů řádného denního studia, kteří byli rozděleni do 29 seminárních skupin.
Článek analyzuje úspěšnost studentů u prvního pokusu zkoušky a nejlepší výsledek zkoušky, a to v závislosti na cvičícím a dni a hodině výuky. Ze získaných údajů vyplývá, že významnější rozptyl je u prvního pokusu zkoušky, zatímco rozdíly u nejlepšího výsledku jsou nižší. Protože první pokus u zkoušky zároveň více reflektuje úspěšnost vnitrosemestrální výuky, jsou tato data cennější.
Dále je možné vysledovat, že průměrné výsledky u jednotlivých cvičících i průměrné výsledky v závislosti na hodině cvičení vykazují směrodatnou odchylku okolo 10 %. Volba cvičícího či hodiny cvičení může mít za následek zlepšení či zhoršení známky až o celý stupeň.
Článek se dále zabývá souvislostí mezi kvalitou cvičících a hodinou, kdy se cvičení konala. Ukazuje se, že při eliminaci vlivu cvičících dostáváme u jednotlivých hodin prakticky stejné výsledky, při eliminaci vlivu hodiny cvičení se i přesto výsledky u jednotlivých cvičících liší. Tato skutečnost nás vede k závěru, že nejpodstatnější determinanta úspěchu edukačního procesu je osobnost cvičícího, zatímco den a hodina cvičení jsou nepodstatné.

Klíčová slova

rozvrh hodin, seminární skupiny, úspěšnost u zkoušky

Abstract

Students have access to some data of seminar groups. Some of these data can be important for their future success in the exam. These data are day of week, hour, place of class work (room), and name of the teacher. This paper analyses, which of these data influence the success in the exam and which are marginal in this way.
Data base for the research comes from the sub ject Information technology and algorithms II, taught in summer period of academic year 2006/2007 at FBE MUAF in Brno. Total 548 students of regular day study attended this course. They were divided into 29 seminar groups.
The paper analyses success of students at the first exam trial and the best exam result, depending on the teacher and day and hour of class work. From the gained data flows that the most significant variability is at the first exam trial, whereas differences at the best result are lower. Because the first trial more reflects the success of in-semester teaching, these data are more valuable.
Thereinafter we can see that average results of individual teachers and average results depending on the hour of class work have standard deviation about 10 %. Choosing of the teacher or the hour can result to improvement or deterioration of mark as far as of one grade.
Furthermore, the paper studies connections between the quality of teachers and hour of class work proving that at elimination of teacher quality, the results at individual hour are practically the same, at elimination of hour results, results offindividual teachers differs. This fact leads us to the conclusion that the most significant determinant of the educational process success is the personality of the teacher, whereas the day and hour of the class work are negligible.

Keywords

timetable, seminar groups, success in exam

Literatura

  1. Davis, B. G. Tools for teaching. 1. vyd. San Francisco : Jossey-Bass, 1993. ISBN 1-55542-568-2.
  2. Čáp, O., Mareš, J. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.
  3. Motyčka, A. Integrace UIS do života univerzity. In Pedagogický software. 1. vyd. České Budějovice : JČU, 2002, s. 65. (ISBN 80-85645-46-7.)

 


∗ Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph. D., e-mail: foltynek@node.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 44

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf84.37 KB
abstrakt.pdf83.61 KB
prezentace.pdf209.92 KB