Optimalizace studijních programů

Study Programmes Optimalisation

Arnošt Motyčka∗

Abstrakt

Cílem bakalářských programů je profilovat studenta v daném vědním oboru. Utvářený profil, tj. znalosti, dovednosti a kompetence, by měl vyúsťovat v praktickou upotřebitelnost studenta na trhu práce, dílem však také v jeho schopnost dalšího vzdělávání v navazujících stupních VŠ studia. K naplnění tohoto cíle máme m. j. zhruba 1 800 kontaktních hodin oceněných v souladu s ECTS 180 kredity.
Počáteční proces demokratizace studia, vyúsťující v poskytování určité masy kreditů ke studiu volitelných předmětů, se ukázal v našich podmínkách jako neefektivní. Proces nevedl k požadovanému prohloubení profilu studenta s ohledem na jeho individuální zá jmy a schopnosti, ale vedl k zisku co nejvíce kreditů za co nejméně vynaloženého úsilí.
V optimalizovaných studijních programech zůstává studentovi maximálně 5 % volných kreditů k naplnění jeho případných tužeb (zejména při studiu v zahraničí). Ostatní kredity jsou rozděleny ke studiu společných programových předmětů (cca 100 kreditů), předmětů zvoleného oboru (cca 50 kreditů) a nově specializace (cca 30 kreditů). Specializace jsou navrhovány jako rozšiřující nebo prohlubující.

Klíčová slova

Studijní program, optimalizace, modularita, kreditová hodnota, specializace.

Abstract

The goal of bachelor programmes is to profile a student in specific scientific branch. A formed profile, i. e. knowledge, skills and competences, should lead to practical students’ usability at the employment market, but partly to his ability of additional education in following degrees of academic study too. We have among others approximately 1 800 contact lessons evaluated – according to ECTS – by 180 credits to fulfill this aim.
Initial process of study democratisation, leading to provide certain mass of credits for study of optional sub jects, is now proved to be ineffective in our conditions. The process did not lead to required intensification of student profile with respect to his individual interests and abilities, but it led to gain of utmost of credits for utleast of study effort.
In the optimised study programmes 5% of disposable credits remain to student for fulfilment of his eventual wishes (especially during study abroad). Other credits are distributed to study of shared programme subjects (approx. 100 credits), sub jects of selected field (approx. 50 credits) and lately of specialisation (approx. 30 credits). The specialisations are designed as augmentative or intensifying.

Keywords

Study programme, optimalisation, modularity, credit value, specialisation.

Literatura

  1. Bauerová, D., Fiala, J. Informace o přípravě studijního oboru KIPM. In Informatika XVI/2005. 1. vyd. Brno : Konvo j, 2005, s. 19–25. (ISBN 80-7302-083-1.)
  2. Hrubý, M., Nerud, V. K obsahu studijního oboru Komunikační a informační systémy na Univerzitě obrany v Brně. In Informatika XX/2007. 1. vyd. Brno : Konvoj, 2007, s. 21–22. (ISBN 978-80-7302-134-4.)
  3. Public relations PEF. 2007 [cit. 2008-01-18]. Dostupné na: http://www.pef.mendelu.cz/pr.
  4. Motyčka, A. K akreditaci „informatických" studijních programů. In Informatika XVIII/2006. 1. vyd. Brno : Konvo j, 2006, s. 126–133. (ISBN 80-7302-111-0.)
  5. Šilerová, E. Informační a komunikační technologie ve výuce informatiky. In Informatika XIV/2004. 1. vyd. Brno : Konvo j, 2004, s. 175–177. (ISBN 80-7302-066-1.)

 


∗ Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., e-mail: mot@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 00

<< zpět na sborník