Nové předměty z oblasti softwarového vývoje na FIM UHK

New Modules from the Software Development Area at FIM UHK

Tomáš Kozel*

Abstrakt

Na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové byl nově otevřen navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika. V rámci tohoto programu vznikl dostatečný prostor pro rozvoj programátorských dovedností studentů předchozího bakalářského studia, kde výuka vychází z metody Object-First, známé například z Barnese a Köllinga (2006), a je uskutečnována s využitím programovacího jazyka Java. Konkrétní popis uplatnovaných přístupů ve výuce programování na FIM UHK publikoval Kozel (2006) a Milková, Kozel (2007).
Cílem příspevku je představit nové předměty navazujícího studia aplikované informatiky z oblasti softwarového vývoje – předměty Pokročilé programování (PPRO) a mobilní technologie (MTE). PPRO je předmět, v němž studenti poznají nejnovější komponentní technologie a modely založené na přístupech Dependency Injection, resp. Inversion of Control. V textu příspěvku je představena struktura předmětu, dělení do výukových celků a nástroje používané ve výuce. Tentýž přístup je zvolen pro druhý předmět (MTE), jehož cílem je studenty seznámit s prozatím méně používanými možnostmi mobilních technologií.
Prozatím byla v rámci nově otevřeného studia zrealizována výuka předmětu PPRO s dobrým výsledkem. Problémy vznikaly zejména v souvislosti s použitím rozsáhlých vývojových prostredí a distribuovaných technologií v omezeném sítovém prostředí školních laboratoří. Podařilo se však najít konfigurace a způsoby užití nástrojů bez nutnosti uvolnovat restriktivní bezpečnostní politiky učeben.

Klíčová slova

Programování, Java, Spring, Java EE, mobilní technologie, Java ME, výuka.

Abstract

Last year there was opened a new master study programme of Applied Informatics at the Faculty of Informatics and Management University of
Hradec Králové. This programme offered us the sufficient room to develop new programming skills of our graduates of the preceding bachelor study programme in the same field. The tuition of the programming in the bachelor level is based on well-known Object-First method and is taught using the Java programming language.
The aim of this contribution is to introduce two new modules of the new master study programme from the software development area – subjects Advanced programming (APRO) and Mobile technologies (MTE). The students of APRO module will get acquainted with recent component technologies and approaches base on Dependency Injection, resp. Inversion of Control. The structure of the module, the division into particular units and the development tools used in the teaching process will be presented. The aim of the second subject MTE is to introduce student to some less known aspects of mobile technologies.
Currently only the APRO was realised and we could say that with very good results. The only problem of the realisation were some initial complications of using of the development tools under more restricted students user accounts, but we found later convenient configurations without modifying the system politics in our PC-labs.

Keywords

Programming, Java, Spring, Java EE, mobile technologies, Java ME, education.

Literatura

  1. Barnes, D., Kölling, M. Objects First with Java. 1. vyd. Prentice Hall : Pearson Education, 2006. ISBN 0-13-197-629X.
  2. Eclipse.org home. Eclipse. 2008 [cit. 2008-01-18]. Dostupné na: http://www.eclipse.org/.
  3. Kozel, T. Java ve výuce programování. In Informatika XVIII/2006. 1. vyd. Brno : Konvoj, 2006, s. 97–102. (ISBN 80-7302-111-0.)
  4. Milková, E., Kozel, T. Od algoritmizace k programování. In Informatika XX/2007. 1. vyd. Brno : Konvoj, 2007, s. 69–75. (ISBN 978-80-7302-134-4.)
  5. Spring Framework. SpringSource. 2008 [cit. 2008-01-18]. Dostupné na: http://www.springframework.org/.
  6. Spring IDE. Spring IDE blog. 2008 [cit. 2008-01-18]. Dostupné na: http://www.springide.org.

 


* Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., e-mail: tomas.kozel@uhk.cz, katedra informatiky a kvantitativních metod, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Náměstí Svobody 2/331, 613 00 Hradec Králové, CR, tel. +420-493 33 12 53.

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf61.65 KB
abstrakt.pdf88.49 KB
prezentace.pdf184.6 KB