Multimédia ve vzdělávání

Multimedia in Education

Ingrid Nagyová∗ , Aleš Oujezdský‡ , David Grobelný§

Abstrakt

Výuka práce s multimédii má na katedře informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě již svoji tradici. Studenti ma jí v rámci multimediálních předmětů možnost získat znalosti a dovednosti ve všech oblastech v práci s obrazem, animacemi, zvukem i videem.
Vzdělávací technologie představují nejenom technické prostředky využitelné ve výuce, ale zahrnují i metody a postupy využitelné ve vzdělávacím procesu. Předmět Vzdělávací technologie jsme se proto v návaznosti na znalosti a dovednosti studentů v oblasti multimédií snažili koncipovat jako přípravu multimediální výukové jednotky.
Cílem příspěvku je systematizovat principy výuky práce s multimédii (práce s obrazem, animacemi, zvukem a videem) a naznačit teoretická východiska pro výuku předmětu Vzdělávací technologie.
Výuce multimédií se věnujeme již řadu let. Multimediální předměty mají většinou svo ji vymezenou koncepci a strukturu, promyšlený systém úkolů a pro jektů, které studenti v rámci jednotlivých předmětů řeší. V návaznosti na získané znalosti jsou studenti, budoucí učitelé a koordinátoři ICT na školách, vedeni k využívání získaných znalostí a dovedností v práci s multimédii při přípravě a realizaci vlastní výuky. Poznáva jí možnosti využití multimédií v jednotlivých fázích výuky – od motivační fáze přes expoziční a fixační fázi až k fázi hodnocení a praktického využití získaných poznatků.

Klíčová slova

Multimédia, animace, zvuk, video, vzdělávání.

Abstract

The education of multimedia has a proud tradition in preparing students for future career at the Department of Information and Communication Technology, Pedagogical Faculty, University of Ostrava. The students have a great opportunity to gain knowledge and skills in all areas of multimedia sub jects. For example sound, video or animation.
The educational technology is not only about technical instruments used in the education, but it also includes methods and procedures used in the education process. So we try to draw up this course as the preparation educational multimedia unit, depending on the attainments and skills of every each student. The aim of our paper is to systemise principals of teaching work with multimedia (work with image, sound, animation and video) and to describe theoretical points of departure in teaching subject, the educational technology.
We engage in teaching multimedia for many years. Multimedia subjects have own specified conception and structure, mull over system of tasks and pro jects, which students solve in individual sub jects. The students, future teachers and ICT coordinators at the schools, are led to use their knowledge and skills in work with multimedia for the preparation and realisation their own teaching. They find out possibilities using multimedia in every learning stage – from the motivating stage through the exposition and fixation stage to the stage of an evaluation.

Keywords

Multimedia, animation, sound, video sequence, education.

Literatura

  1. Kurelová, M., Kantorková, H., Kozelská, Z. a kol. Pedagogika II. Kapitoly z obecné didaktiky. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1999. 168 s. ISBN 80-7042-156-8.
  2. Nagyová, I. Praktické aplikace vzdělávacích technologií. 2006. Písemná práce k disertační zkoušce. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.
  3. Nagyová, I., Oujezdský, A. Formy spolupráce ve výuce předmětu Vzdělávací technologie. In Informatika XVII./2006. 1. vyd. Brno : Konvo j, 2006. (ISBN 80-7302-111-0.)
  4. Oujezdský, A., Kostolányová, K. Audiovizuální prostředky. In Pedagogický software. 1. vyd. České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2006. (ISBN 80-85645-56-4.)

 


∗ RNDr. Ingrid Nagyová, e-mail: ingrid.nagyova@osu.cz, katedra informačních a komunikačních technologií, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Mlýnská 5, 701 03 Ostrava 1, ČR
‡ Ing. Aleš Oujezdský, e-mail: ales.oujezdsky@osu.cz, katedra informačních a komunikačních technologií, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Mlýnská 5, 701 03 Ostrava 1, ČR
§ Ing. David Grobelný, e-mail: david.grobelny@osu.cz, katedra informačních a komunikačních technologií, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Mlýnská 5, 701 03 Ostrava 1, ČR

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf78.38 KB
abstrakt.pdf85.54 KB
prezentace.pdf231.97 KB