Možnosti skvalitnenie výučby predmetov z oblasti informačných technológií

Improvement Possibilities of Subject Education in IT Area

Peter Depeš∗ , Ivo Fandel‡ , Marcela Hallová§

Abstrakt

Využívanie a uplatňovanie informačných a komunikačných technológií a počítačových sietí vo vzdelávaní poskytuje nové možnosti modernizácie, zefektívnenia a skvalitnenia štúdia. To postupne mení štýl výučby a núti pedagógov implementovať nové technológie nielen v priamej pedagogickej činnosti, ale a j pri jej príprave. V súčasnej dobe už existuje veľa možností ako skvalitniť výučbu či už z oblasti softvérových alebo hardvérových produktov.
Cieľom nášho príspevku je popis softvérového produktu BB FlashBack, slúžiaceho pre snímanie diania na obrazovke. Ďalšia časť je venovaná priblíženiu problematiky využitia komunikačného protokolu MSN Windows Messenger a jeho funkcie Remote Assistance (pomoc na diaľku). Z oblasti hardvéru sme vybrali technológiu Smartboard, ktorá sa používa a j na našej fakulte. Podkladmi pre článok bola dostupná literatúra, odborné články na internete a praktické skúsenosti s používaním popisovaných produktov a technológií.
Predmety z oblasti informačných technológií sú už svo jím samotným charakterom predurčené k využívaniu moderných postupov pri výučbe. Možnosti, ktoré so sebou prináša využitie výpočtovej techniky vo vzdelávaní, predstavujú obrovský potenciál pre pedagógov, ale a j pre študentov. Prispieva jú k dôkladnejšej príprave na cvičenia, zvyšujú názornosť a prehľadnosť samotného vyučovacieho procesu, umožňujú študentom samostatne si precvičovať preberanú problematiku a kontrolovať správnosť zvolených postupov a v neposlednom rade prináša jú nový rozmer komunikácie cez sieť a prístup k názorným konzultáciám na diaľku. Možnosti informačných technológií vo výučbe sa využíva jú práve na jmä v predmetoch z oblasti IT, ale ich úspešná implementácia a j do ostatných oblastí je nevyhnutná pre uskutočneniu ďalšieho kroku bližšie k naplneniu stratégie pre budovanie informačnej spoločnosti.

Kľúčové slová

informačné technológie, smartboard, vzdelávanie, vzdialená pomoc, tutoriál

Abstract

Exploiting and applying of ICT and computer networks in education offers new possibilities of study modernisation, efficiency and improvement.
Education style is being changed and leads teachers to implement new technologies not only in direct education, but also in exercises preparation. There is a lot of possibilities in presence how to improve education process by applying software and hardware solutions.

The main goal of this paper is the description of software product BB FlashBack for creating animated tutorials, instant messaging using MSN
Windows Messenger and its Remote Assistance function and Smartboard that is used also at our faculty and offers visual improvements of education process.

Using of ICT in education presents great potential for teachers and for student as well. They are used mainly in sub jects connected with IT area,
but it is a question of time when these technologies will be used in other areas of education. That will present next step towards to fulfilling the
information society developing strategy.

Keywords

information Technologies, smartboard, education, remote assistance, tutorial

Literatúra

  1. Blueberry Software. BB FlashBack. c2005–2007 [cit. 2008-01-16]. Dostupné na: http://www.bbsoftware.co.uk/BBFlashBack.aspx.
  2. Brečka, P. Využitie interaktívnej tabule EBEAM na ZŠ a SŠ. In Vedecký seminár Divai 2007. 1. vyd. Nitra : UKF, 2007, s. 28–34. (ISBN 978-80-8094-123-9.)
  3. Microsoft Corporation. Pomoc a podpora. 2008 [cit. 2008-01-16]. Dostupné na: http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=300546.

 


∗ Ing. Peter Depeš, e-mail: peter.depes@fem.uniag.sk, katedra informatiky, FEM, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, SR
‡ Ing. Ivo Fandel, e-mail: ivo.fandel@fem.uniag.sk, katedra informatiky, FEM, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, SR
§ Ing. Marcela Hallová, e-mail: marcela.hallova@fem.uniag.sk, katedra informatiky, FEM, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, SR

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf75.1 KB
abstrakt.pdf89.24 KB