LMS Moodle vo výučbe na FEM SPU v Nitre

LMS Moodle in the Learning at FEM SUA in Nitra

Klára Hennyeyová∗ , Ľubica Šemelákovᇠ, Juraj Chlebec§

Abstrakt

LMS MOODLE je vhodným prostriedkom pre tvorbu elektronických študijných materiálov. LMS MOODLE je prostredie, ktoré sa neustále vyvíja a napreduje spoločne s modernizáciou informačnej spoločnosti.
Na FEM SPU v Nitre sme aplikovali používateľské rozhranie LMS MOODLE na tvorbu online kurzov, do ktorých je možné vkladať interaktívne študijné materiály rôzneho druhu (Chlebec a Ma jorová, 2006; Šemeláková, 2007; Hennyeyová a Ša jbidorová, 2006).
V prvej etape implementácie LMS MOODLE do vzdelávania sme sa na fakulte zamerali na nasledujúce oblasti: preklad prostredia LMS MOODLE do slovenského jazyka, realizácia školení pre pedagógov-tvorcov e-learningových materiálov, vytvorenie úvodného kurzu pre začína júcich používateľov LMS MOODLE (Šemeláková, 2007), aplikácia LMS MOODLE do dištančného vzdelávania v nových študijných programoch.
Kurzy a materiály vypracované pracovníkmi CIT FEM a prístupné používateľom MOODLE:

– Ako používať MOODLE – prvý z kurzov, určený na zvládnutie prostredia MOODLE.
– Začíname s novým kurzom – prehľadný návod, ako postupovať krok za krokom po vytvorení nového kurzu administrátorom.
– Šablóna na tvorbu študijného materiálu v MOODLE.
– TEST – Ovládate základy práce na PC?

Kľúčové slová

LMS MOODLE, e-vzdelávanie, elektronické študijné materiály, online kurzy, ECDL („európsky vodičský preukaz na počítač").

Abstract

LMS MOODLE is a suitable tool for creation of electronic study materials. LMS MOODLE is an environment, which is still developing and is
making a progress together with development of the information society.
At the Faculty of Economics and Management of the Slovak University of Agriculture in Nitra MOODLE is used for creation on-line courses (Chlebec and Ma jorová, 2006; Šemeláková, 2007; Hennyeyová and Ša jbidorová, 2006).
In the beginning of the LMS MOODLE implementation into learning process, we took attention to following tasks: translation of LMS MOODLE into Slovak language, realisation of courses for teachers – authors of e-learning materials, application of LMS MOODLE into distance learning in new study programs.
Courses and materials created by members of the Centre of information technologies FEM:

– How to use MOODLE – the first course, which is suitable for learning of LMS MOODLE.
– We begin with new course – instructions, step by step, how to create new course.
– Template for creation of a study material in MOODLE.
– TEST – What about your computer skills?

Keywords

LMS MOODLE, e-learning, electronic study materials, on-line courses, ECDL (European Computer Driving Licence).

Literatúra

  1. Hennyeyová, K., Šajbidorová, M. LMS MOODLE v dištančnom vzdelávaní na FEM SPU v Nitre. In Zborník príspevkov zo seminára Alternativní metody výuky (CD-ROM). 1. vyd. Praha : PF UK, 2006, s. 5. (ISBN 80-7305-554-6.)
  2. Chlebec, J., Majorová, M. Niektoré praktické možnosti vkladania nových študijných materiálov do prostredia LMS MOODLE. In Zborník z celoškolského seminára Sieťové a informačné technológie (CD). 1. vyd. Nitra : SPU, 2006. (ISBN 80-8069-664-0.)
  3. Šemeláková, Ľ. Online podpora tvorcom eLearningovych zdro jov v LCMS MOODLE na FEM SPU v Nitre. In Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Univerzitné informačné systémy UNINFOS 2007. 1. vyd. Bratislava : Ekonomická univerzita (EU), 2007, s. 167–170. (ISBN 978-80-225-2418-6.)
  4. Tóthová, D., Hennyeyová, K. Preparation of e-learning methodology in distance learning. Agicultural Economics, 2002, s. 364–366. (ISSN 0139-570X.)

 


∗ Doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc., e-mail: Klara.Hennyeyova@uniag.sk, katedra informatiky, FEM, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, SR, tel. +421 376 41 41 98
‡ Ing. Ľubica Šemeláková, e-mail: Lubica.Semelakova@uniag.sk, Centrum informačných technológií, FEM, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, SR, tel. +421 376 41 48 82
§ Bc. Jura j Chlebec, e-mail: Juraj.Chlebec@uniag.sk, Centrum informačných technológií, FEM, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, SR, tel. +421 376 41 48 13

<< zpět na sborník