Koncept rozvoje oddělení grafiky a GIT na ústavu informatiky PEF MZLU v Brně

Concept of Development of Section of Graphics and GIT at Department of Informatics FBE MUAF in Brno

Jana Andrýsková∗ , David Procházka‡ , Jitka Machalová§, Naděžda Chalupová∗∗ , Lukáš Horký‡‡

Abstrakt

Tento článek předkládá koncept rozvo je nového oddělení grafiky a GIT na ústavu informatiky Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně. Utváření této nelegitimní jednotky pedagogy ústavu, kteří se podílejí na výuce předmětů v oblasti počítačové grafiky a geografických informačních systémů, logicky vyústilo do přípravy dokumentu, který jasně formuluje působnost, cíle a budoucí plány.

V úvodu článku se kolektiv spoluautorů věnuje vývo ji grafických a geografických předmětů na PEF MZLU v Brně a hodnotí jejich současný stav. Další kapitoly konkretizují dlouhodobý rozvo j oddělení s důrazem na provázání jednotlivých předmětů a vznik předmětů nových. V souvislosti s rozvojovým pro jektem byly připraveny dvě specializace. Rozšiřující specializace Grafika a GIT je určena pro všechny obory bakalářského stupně na PEF MZLU v Brně a prohlubující specializace Aplikovaná počítačová grafika je ustanovena pro navazující magisterské obory. Zdro je financování a možnosti spolupráce s různými sub jekty nejsou rovněž opomenuty.

Klíčová slova

oddělení, předměty, specializace, počítačová grafika, GIT

Abstract

This paper submits a concept of development of a new Section of graphics and GIT at Department of Informatics Faculty of Business Economy Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. Formation of this misbegotten entity by department educators, who participate in subject in the area of computer graphics and geographic information system teaching, logicaly flowed into preparation of document clearly formulating sphere of action, goals ant future plans.

In the preamble of this paper the composite authors addict themself to progress of graphical and geographical sub jects at FBE MUAF in Brno and assess its present state. Next chapters concretise long-term development of section with accento of sub jects interlacing and new sub jects creation. In connection with the development pro ject two specialisations were prepared. The extending specialisation Graphics and GIT is designed for all bachelor fields of study at FBE MUAF in Brno and the deeping specialisation Applied computer graphics is established for master study fields. Financial sources and the possibilities of cooperation with miscellaneous sub jects are not omitted too.

Keywords

section, subjects, specialisation, computer graphics, GIT

Literatura

  1. Andrýsková, J., Chalupová, N. Příprava předmětu Počítačová grafika. In Motyčka, A. (ed.) Informatika XVI/2005. 1. vyd. Brno : Konvo j, 2005, s. 10–15. (ISBN 80-7302-083-1.)
  2. Andrýsková, J., Chalupová, N. Počítačová grafika [webový portál předmětu]. 2008 [cit. 2008-01-08]. Dostupné na: http://www.pef.mendelu.cz/predmety/grafika/.
  3. Andrýsková, J., Procházka, D., Machalová, J. Výuka předmětu Animace a geoprostor. Informatika XXI/2008. 2008.
  4. Chalupová, N., Andrýsková, J. Počítačová grafika po dvou letech na PEF MZLU v Brně. In Informatika XX/2007. 1. vyd. Brno : Konvo j, 2007, s. 23–24. (ISBN 978-80-7302-134-4.)
  5. Indica – portál předmětů převážně s tematikou GIT. 2008 [cit. 2008-01-08]. Dostupné na: http://indica.mendelu.cz.

 


∗ Ing. Mgr. Jana Andrýsková, Ph. D., e-mail: andryskova@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 43
‡ Ing. David Procházka, e-mail: prochazka@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 20 40
§ Mgr. Jitka Machalová, Ph. D., e-mail: machalov@mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 25
∗∗ Ing. Naděžda Chalupová, e-mail: nadule@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 49
‡‡ Mgr. Lukáš Horký, e-mail: info@lukashorky.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 24

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek268.35 KB
abstrakt102.25 KB