Kancelářské systémy ve VŠ výuce

Office Systems as a Part of University Education

Jiří Rybička∗

Abstrakt

Kancelářské systémy nebo jejich balíky zahrnují nejčastěji prostředky pro zpracování textů, tabulkové kalkulátory, prezentační software a databázový systém, někdy také obrazový editor. Jsou to programy využívané značným procentem uživatelů a jsou i masivně zahrnovány do výuky všech stupňů škol. Výuku základů zpracování textů můžeme v současné době nacházet již na většině základních škol, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia předpokládá zvládnutí běžné práce se všemi součástmi kancelářského balíku. Gymnázia však nejsou jediným druhem středních škol, z nichž přicházejí uchazeči na školy vysoké.
Vzhledem k neujasněnosti koncepce na nižších stupních škol je pochopitelné, že neexistuje jednoznačné řešení na vysokoškolské úrovni. Jednou z možností je využití předpokladu, že ne všichni studenti jsou na počátku vysokoškolského studia schopni těchto produktů dostatečně dobře využívat, a zaměření výuky na vysoké škole podobně jako na stupních předchozích – tedy na ovládání (byť poněkud rozšířené) jednotlivých kancelářských programů. Přestože úroveň uchazečů o VŠ studium je velmi kolísavá, zjevně nelze s touto koncepcí obstát i v budoucnosti.
Ve výuce informatiky pro studenty PEF jsme se snažili zařazovat prvky, které by se v souvislosti s kancelářskými programy mohly ob jevovat i ve výuce na vysokoškolské úrovni a které mohou vhodně navázat na již osvo jené znalosti a dovednosti studentů. Jedná se především o poznatky s reprezentací a formáty dat, principy strukturního značkování a manipulace s dokumenty, obecnější pohled na databázové úlohy a osvo jení principů internetových technologií.

Klíčová slova

Kancelářský systém, výuka, základní školy, střední školy, univerzity, Rámcový vzdělávací program, reprezentace dat, strukturní značkování, databázové úlohy, regulární výrazy.

Abstract

Office systems or office packages contain tools for text processing, spreadsheets, presentation software and database systems, sometimes image editor. Office packages are used of user’s ma jor part and they are included in school teaching programmes at all. Text processing training we inhere in primary school teaching programmes. The Framework Educational Programme for Gymnasium supposes that high school students acquire all parts of office packages. Gymnasium is not the unique type of high school to come students to university from.
There is not simple solution of university office systems teaching programme. One of concept possibilities is improvement of presumption that new university students are not good able to use all parts of office systems. Teaching process may be constructed similar as on secondary schools. Education is oriented on basic skills in office programmes operating. The opening level of new students’ skills is very relative, but mentioned solution of office programmes teaching is not possible in future on universities.
On Faculty of Business and Management, Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, we try to include elements that are not so simple and are suitable for the university level of office programmes teaching. These elements extends preceding students’ skills and tie together secondary school level. Basic elements are: data representation and data formats, file formats, structured document mark-up and document manipulation, data conversion, regular expression, database tasks and internet technologies.

Keywords

Office system, education, primary schools, secondary schools, universities, Framework Educational Programme, data representation, structured mark-up, database tasks, regular expression.

Literatura

  1. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Dostupné na: http://vyuka.jazyku.cz/i/File/RVP_G.pdf.
  2. Veřejný dokumentový server. Dostupné na: http://is.mendelu.cz.

 


∗ Doc. Ing. Jiří Rybička, Dr., e-mail: rybicka@mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 23

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
abstrakt.pdf66.61 KB
prezentace.pdf37.11 KB