Jaký programovací jazyk učit jako první a jak ho učit?

First Programming Language Issue – What to Teach and How to Teach?

Vojtěch Merunka∗

Abstrakt

Pamatuji doby, kdy programování v jazycích Pascal, Fortran nebo Cobol bylo povinné pro všechny studijní obory. To už dávno neplatí. Neinformatické studijní obory dnes nema jí ve svých osnovách vůbec nic. Programování se ale stále učí na informatických oborech. V tomto příspěvku podávám přehled názorů mezinárodních sdružení ACM, CSAB a SIGCSE na výuku informatiky, informuji o dnes používaných programovacích jazycích a o očekávaných trendech.
Nemám na tuto problematiku jednoznačný názor. Řada mých kolegů dává přednost jazyku Java, což znamená, že používa jí průmyslový produkční jazyk od začátku. Jiní dáva jí přednost výukovým prostředím. Za jímavá je také otázka, zda se má objektově orientovaný přístup učit jako první nebo ne. Důležitá je také osobnost vyučujícího, návaznost vyložené látky v pokračujících předmětech a rozumný poměr mezi teorií a praktičností.

Klíčová slova

Výuka programování, první programovací jazyk, curricula ACM.

Abstract

I remember time, when programming in languages Pascal, Fortran or Cobol was a compulsory sub ject for all branches of study. Now it is not true. Non computing science branches do not have any programming-related sub jects. Only branches related to computing sciences consist of programming. In this paper, I present opinion of international associations such as ACM, CSAB and SIGCSE to teach computing sciences. I notify contemporal programming languages for teaching and their expected trends.
There is no my unambiguous opinion in this area. Same of my colleagues prefer Java. This denotes teaching of the real production language from the very begin. The others favourise teaching environments. The question of ob ject oriented paradigm as the first approach is also very interesting matter. Indeed, teacher’s individuality, connection to the content of subsequent sub jects, and considered ratio between the theory and the practice play important role as well.

Keywords

Teaching programming, first programming language, curricula ACM.

Tento příspěvek obsahuje látku podporovanou grantem MSM6046070904 na výzkum v oblasti znalostních informačních systémů.
This paper is supported by the grant project of Ministry of Education Czech Republic No. MSM6046070904 – „Information and Knowledge Support of Strategic Management".

 


∗ Doc. Ing. Vo jtěch Merunka, Ph. D., e-mail: merunka@pef.czu.cz, katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol, ČR, tel. +420-224 38 22 72

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf56.26 KB
abstrakt.pdf75.28 KB
prezentace.pdf1.52 MB