Interaktivní e-learningový obsah

Interactive E-learning Content

Petr Jedlička∗

Abstrakt

Interaktivita je základní vlastností e-learningu (Bruck, 2005) a jednou z jeho předností oproti studiu tištěné literatury. Kromě interpersonální komunikace pomocí prostředků LMS je významná také možnost interakce mezi studentem a počítačem během samotného procesu studia. Tato možnost bohužel není příliš využívána, neboť příprava skutečně interaktivního e-learningového studijního obsahu bývá časově i finančně náročná. Je třeba vytvořit (naprogramovat) interaktivní prvky, které – zařazeny na vhodná místa studijního obsahu – mohou přispět k vyšší efektivitě studia ve dvou směrech.
Zaprvé mohou studentovi poskytnout zpětnou vazbu tím, že si pomocí nich ověří, jak si zapamatoval nebo pochopil právě odstudovanou část. Druhým – neméně významným – efektem by mělo být povzbuzení pozornosti studenta a jeho chuti do dalšího studia.
Bylo vytvořeno několik typů interaktivních kvízů, které lze umístit na libovolné místo HTML dokumentu. Úkolem studenta je řazení nebo třídění
pojmů, volba nebo volby z více možností, vzájemné přiřazování pojmů, vložení číselné odpovědi nebo vyplnění křížovky. Při výběru technologie byl kladen důraz na minimum nároků na softwarové vybavení potřebné ke spuštění kvízů. Proto byla zvolena osvědčená technologie DHTML, tedy spojení jazyka JavaScript a CSS stylů. Skripty reagují na události vyvolané uživatelem obsahu, struktury nebo stylu dokumentu pomocí jeho objektového modelu (DOM) (W3C, 2005). Jednotlivé typy kvízů byly vytvořeny jako parametrické, mohou je tedy využít i autoři e-learningových studijních materiálů, kteří použité technologie nezna jí.

Klíčová slova

E-learning, interaktivita, zpětná vazba.

Abstract

The interactivity is a fundamental attribute of e-learning (Bruck, 2005) and one of its advantages against the study of printed publications. Besides the interpersonal communication through the use of LMS functions, the possibility of interaction between student and computer during the study process itself is also significant. Unfortunately this potentiality is used only seldom, because the development of really interactive e-learning content is usually time-consuming and expensive. Interactive elements are to be created (programmed) and put in right places of e-learning content. Then they can contribute to higher effciency of the study process in two ways. First, they give the feedback to the student so he can verify through them, how did he remember or understand the current section. The second – no less significant – effect should consist in the stimulation of student attention and his enthusiasm for following study.
Several kinds of interactive quizzes were created, which can be put wherever in a HTML document. The task of the student is to sort or categorise terms, to choose one or more from several options, assign related terms, insert numeric answer or to fill up a crossword. Applied technology DHTML (JavaScript + Cascade Style Sheets) has minimal software requirements, which can be met by any web browser. The scripts respond to user events in the sense of updates of the document content, structure and style through Document Ob ject Model (DOM) (W3C, 2005). Individual quiz types have been structured as parametric, so they can be used by e-learning authors, who are not skilled at DHTML technology.

Keywords

E-learning, interactivity, feedback.

Literatura

  1. Bruck, B. Building Interactivity Into E-Learning. 2005 [cit. 2008-01-20]. E-Learning Magazine. Dostupné na: http://www.elearning.b2bmediaco.com/issues/winter05/feature_0205.html.
  2. Harbinger Knowledge Products Pvt. Ltd. Rapid interactivity for Effective Learning. 2007 [cit. 2008-01-20]. Dostupné na: http://www.raptivity.com.
  3. W3C. Document Object Model (DOM). 1997–2005 [cit. 2008-01-17]. Dostupné na: http://www.w3.org/DOM/.

 


∗ Ing. Petr Jedlička, Ph. D., e-mail: petrj@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 32

PřílohaVelikost
abstrakt.pdf75.88 KB