Informatické vzdelávanie v období budovania znalostnej spoločnosti

Informatics Education in the Era of Knowledge Society Creation

Milan Turčáni∗ , Cyril Klimeš‡ , Zoltán Balogh§

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá možnosťami štúdia a budovaním excelentného vedeckého pracoviska na Katedre informatiky UKF v Nitre. Základným poslaním Fakulty prírodných vied je aktívne zapá janie sa do vedeckých projektov súvisiacich nielen s prípravou učiteľov akademických predmetov pre základné a stredné školy, ale hlavne do pro jektov zameraných na aplikovaný výskum. Katedra informatiky sa snaží ná jsť svo je miesto práve vo výskumných zámeroch v aplikovanej matematike a aplikovanej informatike.
Úroveň vedeckovýskumnej činnosti je jedným z na jdôležitejších kritérií hodnotenia fakúlt a katedier v rámci procesu akreditácie študijných programov, habilitačného a inauguračného konania, ale a j pri rozhodovaní o financovaní katedier z verejných zdro jov. Medzi na jdôležitejšie ukazovatele kvality výsledkov vedeckovýskumnej práce patrí úspešnosť v súťaži o získanie vedeckovýskumných grantov, publikačná činnosť a organizovanie vedeckých podujatí. Pre KI je preto veľmi dôležité zapá janie sa do vedeckých aktivít na FPV, ale hlavne rozvo j vedeckého bádania na vlastnom pracovisku.
Katedra informatiky ako mladé pracovisko z hľadiska odborného zamerania, ale aj dynamicky sa rozvíjajúce pracovisko z mladým potenciálom, si kladie vysokú latku náročnosti. Dotera jšie výsledky však ukazujú, že smerovanie odbornej činnosti je správne a na jbližšie obdobie ukáže, či ciele budú dosiahnuté v takom rozsahu, ako sú nastavené.

Kľúčové slová

Veda a výskum, vedecký inkubátor, vzdelávanie, IKT, e-learning.

Abstract

The paper deals with the possibilities of study and developing excellence scientific workplace at the Department of Informatics at the Constantine the Philosopher University in Nitra. One of the main goals of the Faculty of Natural Sciences is active participation in scientific projects connected not only with training of future teachers of academic sub jects for primary and secondary schools but mainly in pro jects oriented to applied research. The Department of Informatics is trying to find its place particularly in scientific ob jectives of applied mathematics and applied informatics.
Level of scientific activity is one of the most important criteria for evaluation of faculties and departments in the process of accreditation of study programmes, process of habilitations and inaugurations, and also for decision making process about supplying the departments from public resources. One of the crucial markers of the quality of scientific outcomes is success in gaining funds for scientific projects, publication activity and organizing scientific events. This is why it is very important for the Department of Informatics to participate in scientific activities of FNS and to develop scientific research at the Department.
The Department of Informatics, as a young workplace from the point of view of specialisation is aiming very high. However, the present outcomes indicate that the direction of scientific activity seems correct and near future will show whether the goals are achieved in expected extension.

Keywords

Science and research, scientific incubator, education, ICT, e-learning.

Literatúra

  1. Drlík, M. Predpoklady založenia vedeckého rozvojového inkubátora na KI FPV UKF. In ISKI 2007 : Informatický seminár katedry informatiky 2007. 1. vyd. Nitra : FPV UKF, 2007. (ISBN 978-80-8094-167-3.)
  2. Klimeš, C. Proč vědecká škola a jak se k ní dostat? In ISKI 2007 1 vyd. Nitra : FPV UKF, 2007. (ISBN 978-80-8094-167-3.)
  3. Turčáni, M. Moderná výučba informatických predmetov s podporou LMS Moodle. Technológia vzdelávania, 2007, roč. 15, č. 3, s. 7–10.
  4. UKF v Nitre. Dlhodobý zámer rozvo ja Fakulty prírodných vied UKF v Nitre na roky 2007 až 2016. 2007 [cit. 2008-01-10]. Dostupné na: http://www.fpv.ukf.sk/material/dz/DZ_FPV.pdf.

 


∗ Prof. Ing. Milan Turčáni, CSc., e-mail: mturcani@ukf.sk, katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, SK
‡ Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc., e-mail: cklimes@ukf.sk, katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, SK
§ Ing. Zoltán Balogh, PhD., e-mail: zbalogh@ukf.sk, katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, SK

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf89.57 KB
abstrakt.pdf89.94 KB