Informační systémy ve výuce na PEF

Information Systems in Teaching at the FEM

Edita Šilerová∗ , Čestmír Halbich‡ , Jana Hřebejková§

Abstrakt

Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny studijní obory akreditované na PEF ČZU v Praze. V současné době je zařazen do studijních plánů, kromě oboru Informatika, na všech studijních oborech. Rychlý vývo j samotného oboru informačních systémů a informačních a komunikačních technologií vyžaduje pravidelné inovace předmětu. Postupné zařazování do jednotlivých oborů (Podnikání a administrativa, Provoz a Ekonomika, Veřejná správa a regionální rozvoj a Systémové inženýrství) vyvolalo možnost přizpůsobit na bakalářském stupni studia náplň předmětu tak, že bude kopírovat situaci v podniku.
Zkušeností pedagogických pracovníků, kteří jsou garanty předmětů Informační systémy, Informační a komunikační technologie, Podnikové informační technologie, Strategie a řízení informačních systémů bylo možné využít pro inovaci předmětu.
Informační a komunikační technologie a informační systémy v podniku samozřejmě podporují dnes již většinu činností. Je nutno proto využít zkušeností z ostatních oborů – ekonomika, management, účetnictví, obchod, pro které jsou informační systémy zdro jem informací. Vysvětlit vznik funkcí v informačních systémech, a proto využít právě znalostí ostatních oborů, situací v podniku a dalších podnikových zkušeností. Zkušenosti pedagogů byly obohaceny o zkušenosti z dalších univerzit, v zahraničí zejména o zkušenosti INAPG v Paříži, která již řadu let pracuje na využití informačních systémů a jejich zapo jení do výuky, a to zejména v oblasti zemědělství. Studenti se zde podílejí hlavně na využívání již vytvořených a implementovaných informačních systémů pro získání dat, informací a znalostí pro další odbornou praxi. Významným mezníkem pro inovaci předmětu bylo jeho zařazení do oboru Systémové inženýrství.

Klíčová slova

Informační systémy, výuka.

Abstract

The subject Information Systems has been continually introduced in all study sub jects accredited at the FEM CULSP from 1994. Nowadays it has been included in curricula, with exception of the study branch Computer Science, at all study specialisations. Quick development of the specialisation information systems and information and communication technologies by itself requests regular innovations of the sub ject. Continuous introduction in particular specialisations (Business and Administration, Operation and Economics, Public Administration and Regional Development as well as System Engineering) resulted in possibility to adapt on the bachelor level of studies curriculum of the sub ject so that it will be copying situation in the company.
Experience of pedagogical workers, who are guarantees of the subjects Information Systems, Information and Communication Technologies, Business Information Technologies, Strategy and Management of Information Systems, could be used for innovation of the subject.
Information and communication technologies and information systems in the company naturally support ma jority of activities nowadays. Therefore it is necessary to use experience from other specialisations – economics, management, accountancy, trade, for which information systems represent a source of information. To explain establishment of functions in information systems, and use for it specifically knowledge from other specialisations, situations in the company and other company experience. The pedagogues experience have been enriched by experience from other universities, in abroad specifically by the experience of INAPG in Paris, which has been cooperating for many years on use of information systems and their introduction in teaching, especially in the area of agriculture. Students participate there mainly in use of already developed and implemented information systems for obtaining of data, information and knowledge for further expert practice. The important landmark for innovation of the sub ject was its inclusion in the specialisation System Engineering.

Keywords

Information systems, educations.

 


∗ Ing. Edita Šilerová, Ph. D., e-mail: silerova@pef.czu.cz, katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol, ČR, tel. +420-224 38 22 95
‡ Ing. Čestmír Halbich, CSc., e-mail: halbich@pef.czu.cz, katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol, ČR, tel. +420-224 38 22 78
§ Ing. Jana Hřebejková, e-mail: s_kit@pef.czu.cz, katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol, ČR, tel. +420-224 38 23 64

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf52.67 KB
abstrakt.pdf69.1 KB