IKT v bakalárskych študijných programoch

ICT in Bachelor Study Programmes

Zuzana Korcová*, Vladimír Popelka‡, Mária Wenzlová§

Abstrakt

Na fakultách viacerých univerzít vznikli po schválení akreditacnou komisiou nové študijné programy pre I. stupen (bakalársky) aj pre II. stupen (inžiniersky). Predmety z oblasti IKT sa menili z hladiska poctu i obsahu.
Sú zaradené medzi povinné, povinne volitelné alebo výberové.
Hlavné zdroje, z ktorých vychádza tento príspevok sú:
– študijná prírucka 2007/08 FEM,
– výsledky výskumu o digitálnej gramotnosti na Slovensku z roku 2007,
– doterajšie výsledky z riešenia projektu ESF „Príprava VŠ ucitelov na využívanie IKT vo vyucovacom procese".
Cielom príspevku je, z hladiska vzdelávania v oblasti IKT, informovat o nových študijných programoch na bakalárskom stupni štúdia na FEM SPU v Nitre. Dalším cielom je strucná informácia o doterajšom riešení projektu ESF, ktorý súvisí so zvyšovaním vedomostí ucitelov v oblasti IKT. Použitémetódy v príspevku sú: analýza, porovnanie a syntéza.
I napriek vzrastajúcej digitálnej gramotnosti obcanov SR a najmä študentov vysokých škôl a univerzít, zaostávame za mnohými krajinami EÚ a sveta v používaní PC a Internetu. Výucba predmetov z oblasti IKT na bakalárskom stupni vysokých škôl je stále opodstatnená. Viac by sa však mali využívat pocítace v odborných predmetoch. Závisí to najmä na uciteloch odborných predmetov, ktorých vedomosti a zrucnosti v oblasti IKT by sa mali neustále zvyšovat. Výsledky riešenia projektu ESF by mali prispiet k zlepšeniu tejto situácie.

Klúcové slová

Vzdelanie, IKT, študijné programy, projekt ESF.

Abstract

After the agreement of accredit commission, there was a lot of new study programmes at the faculties of many universities created for the level I (bachelor) and also for the level II (engineering). School subjects of the ICT area were changed according to the count and content of the subjects. These subjects are assigned as a required subjects, required facultative subjects and selective subjects.
Primary sources are:
– study manual 2007/08 FEM;
– results of research about digital literacy in Slovakia from year 2007;
– existing results solution of project ESF „Preparation of university teachers on using ICT in teaching process".
Point of conference paper is to inform about bachelor of study programmes at FEM Agricultural University in Nitra. Another point of this
article is information about existing solution of project ESF, which is connected with developing knowledge of teachers in sphere ICT. In this conference paper are used these methods: analysis, comparison and synthesis. In spite of accelerating digital literacy of Slovak citizens and mainly the students of the universities, we lag after many countries of EU and world in using of PC and Internet. Training of school subjects of the ICT area on bachelor level at universities is still meaningful. However PC should be more used in technical school subjects. It depends especially on teachers of technical school subjects, whose knowledge and skills in the ICT area should still increase. The results of solving of project ESF should contribute to improvement of this situation.

Keywords

Education, ICT, study programmes, project ESF.

Literatúra

  1. Bielik, P., Felixova, I. FEM – Študijná prírucka 2007/08. 1. vyd. Nitra : SPU, 2007. ISBN 978-80-8069-907-9.
  2. Korcová, Z. IKT v nových študijných programoch. In Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie UNINFOS 2007. 1. vyd. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2007, s. 98–102. (ISBN 978-80-2418-6.)
  3. Okenka, I., Hennyeyová, K. Informatika. 1. vyd. Nitra : SPU, 2005. 231 s. ISBN 80-8069-588-1.
  4. Popelka, V. Zameranie predmetu Informatika v nových študijných programoch. In Informatika XVI/2005. 1. vyd. Brno : MZLU, 2005, s. 143–145. (ISBN 80-7302-083-1.)
  5. Velšic, M. Digitálna gramotnost na Slovensku 2007. In Správa z výskumu. 1. vyd. Bratislava : IVO, 2007, s. 21. (ISBN 978-80-88935-98-8.)

 


* Ing. Zuzana Korcová, e-mail: Zuzana.Korcova@uniag.sk, KI, FEM, SPU v Nitre, Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra, SK, tel. +421 376 41 41 72
‡ Doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc., e-mail: Vladimir.Popelka@uniag.sk, KI, FEM, SPU v Nitre, Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra, SK, tel. +421 376 41 41 61
§ Ing. Mária Wenzlová, e-mail: Maria.Wenzlova@uniag.sk, KI, FEM, SPU v Nitre, Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra, SK, tel. +421 376 41 41 37

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf52.15 KB
abstrakt.pdf94.97 KB