Evropský kurz Net-Trainers – zdroj inspirace pro české univerzity

European Net-Trainers Course – the Source of Inspiration for Czech Universities

Miroslav Hrubý∗

Abstrakt

Autor příspěvku vychází ze svých poznatků a zkušeností z absolvování pilotního běhu české verze sedmiměsíčního evropského on-line kurzu Net-Trainers. Kurz Net-Trainers běží v Evropě pod hlavičkou European Net-Trainers Association (ENTA, 2008). Úspěšní absolventi kurzu získáva jí European Net-Trainers Certificate (ENTC). Česká verze kurzu Net-Trainers je v současné době zařazena v nabídce vzdělávacích aktivit ústavu celoživotního vzdělávání ZČU v Plzni.
Cílem příspěvku je uvést alespoň některé vybrané metody a nástro je kurzu Net-Trainers, které autor pokládá za za jímavé a perspektivní z hlediska jejich možného využití při výuce na českých univerzitách.
Kurz Net-Trainers lze pokládat za významný zdro j inspirace a námětů pro modernizaci a zvýšení atraktivity vzdělávacího procesu podle konkrét-
ních potřeb jednotlivých vzdělávacích institucí a jejich akademických pracovníků.

Klíčová slova

Kurz, on-line, univerzita, vzdělávání.

Abstract

The author of the paper uses his own experience from the pilot Czech version of the seven month long European on-line course Net-Trainers. The Net-Trainers course runs in Europe under the auspices of European Net-Trainers Association (ENTA, 2008). Successful graduades of the course get European Net-Trainers Certificate (ENTC). The Czech version of the Net-Trainers course is now a part of the contemporary offer of the University of West Bohemia Lifelong Learning Institute in Pilsen.
The goal of the paper is to present some selected methods and tools of the Net-Trainers course, which are, from the author’s point of view, interesting and perspective for their use in the education process at the Czech universities.
It is possible to regard the Net-Trainers course as an important source of inspiration for modernisation of the educational process that could meet the concrete demands of particular educational institutions and their academic staff.

Keywords

Course, on-line, university, education.

Literatura

  1. European Net-Trainers Association (ENTA). Net-Trainers. 2008 [cit. 2008-01-14]. Dostupné na: http://www.nettrainers.org/cz/applicationForm.asp?p=6- 4.
  2. Hrubý, M., Coufalíková, A., Smejkalová Mazálková, M. European On-line Courses – a Step to Closer Co-operation in Education. In Proceedings 7th International Conference Virtual University VU’06. 1. vyd. Bratislava: E-Academia Slovaca, 2006, s. 109–111. (ISBN 80-227-2542-0.)
  3. Ústavu celoživotního vzdělávání v Plzni. Net-Trainers. 2008 [cit. 2008-01-14]. Dostupné na: http://www.ucv.zcu.cz/kurz.php?num=130&kurz=1.
  4. Vejvodová, J. Developing European Online Courses. In Online Educa Berlin 2007. 13th International Conference on Technology Supported Learning & Training. 1. vyd. Berlin : ICWE, 2007, s. 214–217. (ISBN 3-9810562-7-2.)

 


∗ Ing. Miroslav Hrubý, CSc., e-mail: miroslav.hruby@unob.cz, katedra komunikačních a informačních systémů, Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany, Kounicova 65, 612 00 Brno, ČR, tel. +420-973 44 36 46.

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf62.46 KB
abstrakt.pdf91.04 KB
prezentace.pdf244.05 KB