E-learning jako součást prezenční výuky kurzů týkajících se programování

E-learning as a Part of Full-time Education of Programming Courses

David Procházka∗ , Hana Netrefová‡

Abstrakt

Tento článek prezentuje výsledky pro jektu Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Programovací jazyk C++. Původním cílem bylo, jak je patrné z názvu, vytvořit opory pro předmět Programovací jazyk C++. Při podrobnějším studiu materiálů, které měly být využity jako podklady pro tvorbu opor, jsme dospěli k názoru, že drtivá většina knih a tutoriálů neodpovídá způsobu výuky C++ na naší fakultě. Při výuce uplatňujeme přístup „ob ject first", tedy nejdříve se snažíme studenty naučit objektovému a algoritmickému programování a teprve poté se soustředíme na rysy konkrétního jazyka (C++ nebo Java) v kontextu OOP.
Rozhodli jsme se proto vytvořit komplexní opory, které studenty seznámí jen s naprostým minimem syntaxe C++ a okamžitě je uvedou do problematiky ob jektově orientovaného návrhu (OON) v jazyce C++. Teprve v okamžiku, kdy studenti pro jdou průpravou v OON, resp. OOP, jsou jim vysvětlovány pokročilé nástro je jazyka C++. Při tvorbě opor jsme vytvořili i řadu testů a demonstračních příkladů.
Tyto testy integrované v univerzitním e-learningovém prostředí jsme spolu s oporami využili v průběhu prezenční výuky. Tento článek prezentuje výsledky nasazení diskutovaných opor a testů v kurzu Základy ob jektově orientovaného návrhu a Programování v jazyce C++.

Klíčová slova

E-learning, testování, prezenční výuka, C++, objektově orientované programování.

Abstract

This article presents results of pro ject Development of multimedia study materials for course Programming language C++. As title of the project describes, original goal of this pro ject was to develop e-learning materials for course Programing language C++. During analysis of material on which should be this e-learning course based we realised, that most of books and tutorials are not satisfying for way of C++ education on our faculty. In our programming courses is used method „ob ject first" – students are on the first place educated in ob ject oriented design and algorithmic thinking and later they are familiarised with some specific language (C++ or Java) in context of OOP.
We have decided to create a comprehensive e-learning course which on the first place shows only necessary minimum of C++ syntax, then immediately introduces basics of ob ject oriented design (OOD) in C++ language. After encompassment of OOD, there are presented advanced tools of C++ language. The course is accompanied by numerous test and examples. These tests are integrated in university e-learning system. and used along with e-learning course himself in full-time education.

Keywords

E-learning, testing, full-time education, C++, object oriented programming.

Literatura

  1. Eckel, B. Myslíme v jazyku C++ – knihovna zkušeného programátora. 1. vyd. Brno : Grada, 2006. 556 s. ISBN 80-247-9009-2.
  2. Eckel, B. Myslíme v jazyku C++, 2. díl – knihovna zkušeného programátora. 1. vyd. Brno : Grada, 2006. 608 s. ISBN 80-247-1015-3.
  3. Keogh, J. Giannin, M. OOP Objektově orientované programování bez předchozích znalostí – Průvodce pro samouky. 1. vyd. Brno : CP Books, 2006. 224 s. ISBN 80-251-0973-9.
  4. Ob jektově orientované programování v jazyku C++. 2008 [cit. 2008-01-14]. Elektronická opora pro předměty týka jící se programování v C++. Dostupné na: http://is.mendelu.cz/eknihovna.
  5. Geografické informační systémy. 2008 [cit. 2008-01-14]. Elektronická opora pro předměty z oblasti GIT. Dostupné na: http://is.mendelu.cz/eknihovna.

Tato práce vznikla na základě grantu FRVŠ FR170051 293/F5/d a za podpory organizátora konference.

 


∗ Ing. David Procházka, e-mail: prochazka@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 20 40
‡ Ing. Hana Netrefová, Ph. D., e-mail: hanac@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 24

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf109.42 KB
abstrakt.pdf96.37 KB