Aktivní metody výuky teorie při časové redukci kontaktních hodin výuky

Active Teaching Methods for Eliminating Reduced Contact Lessons Problems

Jiří Vaníček∗ , Robert Pergl‡ , Martin Papík§

Abstrakt

Příspěvek informuje o zkušenostech získaných při praktickém procvičování teoretického předmětu Teorie ICT pro obory Informatika a Systémové inženýrství na ČZU v Praze. Předmět ze založen na základech moderní matematiky, logiky a teorie výpočtu, tvořící teoretické základy nformatiky. Výklad sleduje monografii Vaníčka a kol. (2007).
V rámci cvičení, na která je studijním plánem vyhrazeno pouze čtrnáct hodin kontaktní výuky, byly vyzkoušeny různé typy vedení výuky. Bylo při tom sledováno, jak se při různých formách organizace výuky studenti aktivně zapo jují do řešení problémů a která z forem je pro ně nejpřínosnější. Potvrdila se v podstatě tvrzení uváděná Highsmithem (2000).
Výsledkem studie je, že se relativně nejlépe osvědčilo rozdělení cvičení v délce dvou vyučovacích hodin na dvě nestejně dlouhé části. V prvé, zpravidla kratší, se stručně zopakuje teoretická látka z posledních přednášek. Druhá část cvičení je věnována řešení úloh v jazyce Prolog. Návrh řešení jednoduchých problémů, orientovaných především na rekurzi a práci se seznamy, je organizován formou „workshopu". Samostatná práce studentů se přesouvá především do přípravy pro jektu, která probíhá samostatně, mimo organizovanou kontaktní výuku a na konsultacích.

Klíčová slova

Teorie ICT, teoretické základy informatiky, výuka, procvičování teorie, vedení praktických cvičení, motivace studentů.

Abstract

The contribution informs about experience gained by practical exercising of the ICT Theory sub ject for Information Engineering and System Engineering branches at the Czech University of Life Sciences in Prague. The subject is based on the elements of modern mathematics, logic and computational theory, which are foundation of informatics. The course follows the publication written by Vaníček a kol. (2007).
The study plan of the sub ject has just fourteen exercise lessons. Several teaching methods were tried to optimise insufficient time fund. Students’ participation level in problem-solving was observed and methods benefits were analysed. Many of the complex-adaptive systems features were observed in Highsmith, (2000).
The study result is that the most beneficial was dividing the two-hour lessons to two parts of different lengths. In the first part, being usually the shorter one, the theory from last lectures was refreshed. Solving problems in the Prolog programming language is done in the second part of exercise lectures. Design of simple problems of recursion and list processing is organised as a „workshop". Standalone work of the students is based on the project preparation that is not done during the contact lessons.

Keywords

ICT-theory, theoretical computer science, education, theoretical exercises, practical workshops guidance, students motivation.

Literatura

  1. Highsmith, J. A. III. Adaptive software development: a col laborative approach to managing complex systems. 1. vyd. New York : Dorset House Publishing, 2000. 392 s. ISBN 0-932633-40-4.
  2. Vaníček, J., Papík, M., Pergl, R. a kol. Teoretické základy informatiky. 1. vyd. Praha : Kernberg Publishing, 2007. 432 s. ISBN 978-80-903962-4-1.

Tento příspěvek byl zpracován v rámci řešení výzkumného záměru Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, MSM6046070904 – Informační a znalostní podpora strategického řízení.
This contribution was supported by the grant of Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic No. MSM 6046070904 – Information and knowledge support of strategic control.

 


∗ Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., e-mail: vanicek@pef.czu.cz, katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká ulice, 165 21 Praha 6, ČR, tel. +420-224 38 23 62
‡ Ing. Robert Pergl, e-mail: pergl@pef.czu.cz, katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká ulice, 165 21 Praha 6, ČR, tel. +420-224 38 32 44
§ Ing. Martin Papík, e-mail: papik@pef.czu.cz, katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká ulice, 165 21 Praha 6, ČR

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf60.53 KB
abstrakt.pdf100.44 KB
prezentace.pdf37.25 KB